ตัวเลขแรงงานนอกระบบ เข้าประกันสังคม 5 แสนเศษ

สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทำหน้าที่ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจประกันสังคมมาตรา 40 และการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกัน รายงานตัวเลขแรงงานนอกระบบเข้าระบบแล้ว 5 แสน

นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 8 เดือน มีแรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ความสนใจและตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  จำนวน 580,000 คนเศษ โดยแยกเป็น 8 กลุ่มอาชีพ คือ 1) กลุ่มอาชีพรับจ้าง/รับเหมา จำนวน 205,945 คน 2) กลุ่มเกษตรกร 153,441 คน 3) กลุ่มค้าขาย/หาบเร่/แผงลอย จำนวน 106,105 คน 4) กลุ่มอาชีพอื่น ๆ จำนวน 39,727 คน 5) กลุ่มอาชีพอิสระ จำนวน 39,351 คน 6) กลุ่มอาชีพขับรถรับจ้าง 17,604 คน 7) กลุ่มช่างฝีมือ จำนวน 11,707 คน และ8)กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 4,453 คน 
 
ที่ผ่านมา ในการดำเนินงานการขยายความคุ้มครองไปสู่แรงงานนอกระบบ กลุ่มแกนนำเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 จะต้องติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานควบคู่กัน เช่น การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกันตน พร้อมเชิญชวนแรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้เห็นความสำคัญ และตัดสินใจสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการพัฒนาด้านความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง ระหว่างแกนนำเครือข่ายแรงงานนอกระบบและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่ทำหน้าที่ประกันสังคมมาตรา 40 พร้อมร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางในปี 2555 ร่วมกัน จึงได้มีการจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมมาตรา 40” ขึ้น ระหว่างวันที่  25–27 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ  
  
ที่มา ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506   www.sso.go.th