ซันโค แจงข้อพิพาทจบ รอกลับเข้าทำงาน

2016-02-10 16.18.27

สหภาพแรงงานสหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย ส่งแถลงถึงสื่อมวลชน ประชาชน และแรงงาน หลังจบข้อพิพาทแรงงานนายจ้างรับกลับทั้งหมด ด้านคดีความทั้งส่วนของนิคมอุตสาหกรรม และนายจ้างฟ้องกรณีประมาณเลินเล่อทำความเสียหายต่อทรัพย์สินว่ากันตามกฎหมาย

สหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย ได้ส่งแถลงการณ์ เรื่อง นายจ้างประกาศปิดงานต่อสมาชิก สหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย ต่อประชาชน สื่อมวลชน และเพื่อนผู้ใช้แรงงานทุกท่าน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานครั้งที่ 27 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง โดยการเจรจาครั้งนี้มีนาวาเอกพัฒนพงษ์ นุชนารถ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานในที่ประชุม และมีเจ้าหน้าที่รัฐจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดระยอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดระยอง ผลการเจรจาในวันดังกล่าวได้มีการเซ็นต์ข้อตกลงร่วมกันและการเจรจามีอันยุติ เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

2016-02-10 16.19.59

โดยบรรยากาศก่อนการเจรจารอบบริเวณกรมสวัสดิและคุ้มครองแรงงานระยองได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมาตึงกำลังเพื่อรับกับสถานการณ์เพราะมีข่าวว่าจะมีสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มาฟังผลการเจรจาโดยรายละเอียดการเจรจาในวันนี้ประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารได้เชิญนายจ้างและสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมเจรจาด้วยกันหลังจากก่อนหน้านั้นแยกห้องคุยกันเรื่อยมาจนมาถึงวันนี้ที่เป็นวันสุดท้ายที่มีการเจรจาและทั้งสองฝ่ายได้เจรจาตกลงร่วมกันได้ ผลของข้อตกลงมีดังนี้

ข้อ1. เงินโบนัสประจำปี

ข้อตกลง บริษัทฯ ตกลงจ่ายโบนัสประจำปี 2558 ให้พนักงานคนละ 0.6 เดือน บวกเงินเพิ่มพิเศษ 500 บาท โดยจ่ายให้แก่พนักงานวันที่ 28 มีนาคม 2559

2016-02-10 16.20.56

ข้อ2. เรื่องปรับค่าจ้างประจำปี 2559

ข้อตกลง บริษัทฯ ตกลงปรับค่าจ้างประจำปีให้พนักงานเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ บวกเงินเพิ่มพิเศษ 70 บาท โดยมีผลปรับค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ3. เรื่องค่ากะ

ข้อตกลง บริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ ตกลงเปลี่ยนแปลงค่ากะจากเดิม 1,400 บาทต่อเดือนเป็นละ 100 บาท โดยจ่ายตามวันที่มาทำงานจริงเฉพาะพนักงานที่มาทำกะกลางคืนเท่านั้นโดยเริ่มใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ข้อ4. เรื่องรางวัลอายุงาน

ข้อตกลง บริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ ตกลงการเปลี่ยนแปลงการจ่ายรางวัลอายุงาน ดังนี้

4.1 พนักงานที่มีอายุงาน 5 ปี จากเดิมทองคำหนัก 50 สตางค์ เปลี่ยนเป็นเงิน 4,000 บาท จ่ายวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

4.2 พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี จากเดิมทองคำหนัก 1    บาท เปลี่ยนเป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

2016-02-10 16.17.13

ข้อ5. ข้อเรียกร้องใดของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นต่อสหภาพแรงงานฯ และไม่มีการตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ บริษัทฯ ขอถอนข้อเรียกร้อง

ข้อ6. ข้อเรียกร้องใดของสหภาพแรงงานฯ ที่ได้ยื่นต่อบริษัทฯ และไม่มีการตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ สหภาพแรงงานฯ ขอถอนข้อเรียกร้อง

ข้อ7.บรรดาสภาพการจ้างใดๆ ที่มีอยู่หากบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างต้องไม่ขัดหรือแย้งกับที่กฎหมายกำหนด

ข้อ8.โดยผลของข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างฉบับนี้ การปิดงานของบริษัทฯ เป็นอันยุติและบริษัทฯ ให้พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทยอยกลับเข้าทำงาน ภายในกำหนดไม่เกิน 1 ปี

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ตกลงกันได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะแก้ไขข้อตกลงเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

โดยมีหนังสือบันทึกหารือร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกฉบับ

ข้อที่ 3 บริษัทฯ แจ้งพนักงานให้พนักงานที่ถูกปิดงานยื่นเอกสาร บันทึกข้อตกลงการกลับเข้าทำงาน ที่บริษัทฯ จัดทำให้ยื่นต่อบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ การประกาศปิดงานของบริษัทฯ แก่ลูกจ้างได้ยุติลง ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ได้ดำเนินตามกลไกของการจ้างงาน การต่อสู้ของสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งสิ้น 49 วัน ได้เห็นพลังสามัคคีของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และภาคประชาชนทุกภาคส่วนที่หลั่งไหลมาบริจาคเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญมาให้กำลังใจไม่ขาดสาย นี้เป็นนิมิตรหมายอันดีว่าในอนาคตผู้ใช้แรงงาน จงรวมตัวให้เป็นหนึ่งเพื่ออำนาจต่อรองที่มีพลังมหาศาล สุดท้ายนี้ในนามสหภาพแรงงานฯ และขอขอบพระคุณพี่น้องแรงงานทั้งผอง ที่ปรึกษา อาจารย์ และผู้ที่ไม่ได้เอยนามทั้งหลาย ที่มาช่วยและให้กำลังใจในการต่อสู้ในครั้งนี้ จะจำบทเรียนราคาแพงนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพื่อให้ชนชั้นกรรมกรมีพลังมีอำนาจต่อรองมีปากมีเสียงในสังคมต่อไป

นายประสิทธิ์ ประสพสุข กรรมการสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นข้อตกลงของสหภาพแรงงานซันโคฯกับบริษัทนั้น ยังมีประเด็นเรื่องของการรับเข้าทำงานนั้นนายจ้างยังสร้างเงื่อนไขมาเพื่อรับคนงานกลับเข้างานว่า ให้พนักงานที่ต้องการเข้าทำงานต้องยื่นเอกสาร บันทึกข้อตกลงการกลับเข้าทำงานต่อบริษัทให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งยังมีข้อกังวลต่อลูกจ้าง ที่มีการตั้งเป็นบันทึกข้อตกลงการกลับเข้าทำงานแบบรายบุคคลให้ยอมรับเงื่อนไขของบริษัท กฎระเบียบการลงโทษหลายข้อ เช่นกระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งโดยตั้งใจ และโดยการกระทำประมาทเลินเล่อ ซึ่งก็หากมาเทียบต่อประเด็นกรณีที่นายจ้างฟ้องร้องต่อลูกจ้างรายหนึ่งต่อปัญหาที่เกิดไฟไหม้เมื่อ เดือนกันยายน 2558 หรือไม่ และยังมีเรื่องให้ลูกจ้างยอมรับใบเตือน หรือการเลิกจ้างอีกด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าทางข้อตกลงที่ลูกจ้างได้ลงนามกับนายจ้างแล้ว แต่กรณีคดีความต่างๆทั้งเรื่องที่นิคมอุตสาหกรรมฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อผู้ชุมนุม และคดีที่นายจ้างฟ้องร้องลูกจ้างกรณีประมาททำให้นายจ้างเสียทรัพย์จากเหตุไฟไหม้นั้นก็ให้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไป ตามข้อตกลงคือนายจ้างต้องรับลูกจ้างทั้งหมดกลับเข้าทำงานทุกคน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน