ชาลี นั่งประธาน คสรท.สมัยที่ 2 เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  จัดประชุมประจำปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี  2555 และกำหนดแผนยุทธศาสตร์  4  ด้าน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงาน วันที่  30 – 31  มีนาคม  2556  ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรา

คสรท.13 คสรท.1

คสรท.8 คสรท.6

นายชาลี   ลอยสูง  ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย   ได้พูดถึงการร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ คสรท. โดยการจัดเวทีประชุมมากกว่าสิบครั้งเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานจนสามารถสรุปความคิดรวบยอดออกมาเป็นการยุทธศาสตร์  4  ข้อ  ได้มีการรับรองเป็นเอกฉันท์จากพี่น้องผู้ใช้แรงงาน  เมื่อวันที่  27  มกราคม  2556  แผนประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์ใหญ่ คือ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ก้าวสู่การเป็นพลังนำในการสร้างสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมายที่  1  เสนอและผลักดันทางเลือกการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมกับคนทุกกลุ่ม

เป้าหมายที่  2  เพิ่มพื้นที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ใช้แรงงานให้ได้สัดส่วนกับประชากร

เป้าหมายที่  3 ขบวนการแรงงานไทยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแรงงานสากลที่มีส่วนกำหนดทิศทางอนาคตของโลกที่เป็นธรรม

คสรท.2 คสรท.10

ยุทธศาสตร์ที่  2  ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสร้างขบวนการแรงงานให้เข้มแข็ง

เป้าหมายที่  1  เปลี่ยนกรอบกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  กติกา  ที่เป็นข้อจำกัดต่อการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมของแรงงาน  เพื่อเปิดเงื่อนไขสู่การสร้างขบวนการแรงงานให้เข้มแข็ง

เป้าหมายที่  2  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ให้ความรู้เพื่อให้เกิดการยอมรับในสิทธิการรวมตัว  และเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย

เป้าหมายที่  3  สร้างและปรับเปลี่ยนกลไก  เพื่อการส่งเสริมสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของผู้ใช้แรงงาน

คสรท.5 คสรท.12

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความเข้มแข็งเชิงปริมาณ

 เป้าหมายที่  1  เร่งขยายการจัดตั้งแรงงานทุกภาคส่วน

เป้าหมายที่  2  ปฏิรูประบบการจัดการศึกษาของขบวนการแรงงานและเร่งสร้างนักแรงงานรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึก  ความมุ่งมั่นเข้าทำงานให้กับขบวนการแรงงาน

เป้าหมายที่  3  สร้างแนวร่วม  พันธมิตรเพื่อก้าวสู่การเป็นสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างความเข้มแข็งเชิงคุณภาพ

เป้าหมายที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาระบบกลไกสื่อสารขององค์กรแรงงานทุกระดับให้มี  ประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่  2  การสร้างเอกภาพแนวนอนโดยการควบรวมองค์กรต่างๆ  ที่อยู่ในระดับเดียวกันเข้าด้วยกัน

เป้าหมายที่  3  การสร้างเอกภาพแนวตั้งโดยการเชื่อมร้อยองค์กรแรงงานทุกระดับเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายที่  4  ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับชั้นให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

เป้าหมายที่  5  สร้างขบวนการแรงงานที่เป็นอิสระพึ่งพิงตนเอง

อ ศักดินา  ฉัตรกุล  ณ อยุธยา   กล่าวว่าการจะหาคนและทุนเพื่อมาทำแผนให้เป็นจริงต้องมีเงินทุนปีละ 1  แสนกว่าบาท  จะหาได้ยาก  ปัญหาจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่  3  การเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่  2  การวางแผนระดมทุน  การเก็บแบบเป็นเปอร์เซ็นระยะสั้นเพื่อเป็นรูปแบบว่าจะหาทุนในปีแรก  2.5  ล้านบาท  จะหาเงินมาจากตรงไหน

คสรท.9 คสรท.7

คสรท.3 คสรท.11

นางสาวธนพร   วิจันทร์    คนและงบประมาณ  การจัดเก็บเงินค่าบำรุงของเครือข่ายสมาชิกต้องทำความเข้าใจกับการจัดเก็บเงินค่าบำรุงเพราะบางสหภาพก็ยังเก็บแบบ  10 – 20  บาท  ยังไม่ได้เก็บเป็นเปอร์เซ็น  ซึ่งแต่ละสหภาพต้องสร้างศรัทธา  และ คสรท. ต้องจัดให้ความรู้แต่ละสหภาพ  เรื่องการจัดเก็บเป็นเปอร์เซ็น    ว่ามีประโยชน์อย่างไร  ซึ่งในส่วนของสิ่งทอ  ยังมีปัญหาอยู่เพราะสมาชิกลดลง

ผู้เข้าร่วมเสนอเพิ่มเติม  คสรท.ไม่ได้เป็นของใครซึ่งทุกคนที่เข้ามาอยากให้ช่วยกันทำงานและอยากให้แต่ละสร.กลับไปคุยกับสมาชิกของตัวเอง  ซึ่งถ้ากลับไปเก็บเป็นเปอร์เซ็นก็จะดีและน่าจะให้คณะทำงานลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสมาชิกในแต่ละพื้นที่เพื่อง่ายต่อการจัดตั้ง

นายยงยุทธ   เม่นตะเภา  พอใจกับปัญหาที่ทุกคนนำเสนออยากให้ทำตามสโลแกนที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  เป็นของทุกคนและ คสรท. ต้องมีเงินทุน เรื่องค่าจ้างไม่ต่างกันมาก  แต่สำคัญที่ความคิด นำเสนอว่าต้องหาทุนมากองไว้  1  ส่วน  ซึ่งเราต้องหาเงินมาเป็นทุนและต้องทำเป็นทีม  ไม่ใช่มีแต่ขอทุนซึ่งหนักกว่าที่ผ่านมา  เพราะเราต้องมีการให้ความรู้กับสมาชิก  ซึ่งประเทศเรามีองค์กร  300  กว่าแห่ง

นายวิชัย   นราไพบูลย์  เราผ่านวิธีการมาแล้วไม่ต้องคุยว่าเป็นยังไงแต่จะต้องกลับไปศึกษาว่าเราจะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังยังไง  เรื่องเงินระยะแรกรณรงค์แค่สหภาพ  เรื่องการทอดผ้าป่าเป็นเรื่องความสมัครใจ  คสรท.คือตัวเองต้องมีส่วนช่วยให้คนอื่นเข้มแข็ง  และเข้าสู่กฎเกณฑ์กติกา  เสนอให้ปีแรกบริจาคแต่ละองค์กรให้เสนอมาเลยว่าจะบริจาคอย่างไร  ซึ่งต้องหาจากสมาชิกคสรท.ว่ามีสัดส่วนเท่าไร

วันที่  31 มีนาคม  2556  เป็นการสรุปผลการทำงานปี  2555 – 2556 

นายชาลี  ลอยสูง  กล่าวถึงการดำเนินงานที่สำคัญในปี  2554 – 2556  สรุปผลงานเด่นที่เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนภายใต้การนำของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  โดยตรงได้  7  เรื่องหลัก

1  โครงการ  ยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่   คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  2556 – 2565

2  การผลักดันร่าง  พ.ร.บ. ประกันสังคม  ฉบับ  14,264  รายชื่อ

3  การผลักดันร่าง  พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์  ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )

4  การผลักดันเพื่อให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญา  ILO  ฉบับที่  87 และ  98

5  การขับเคลื่อนค่าจ้างที่เป็นธรรม  และการบังคับใช้นโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  300  บาท  ทั่วประเทศ

6  การเรียกร้องต่อภาครัฐให้มีมาตรการเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

7  การช่วยเหลือและพื้นฟูแรงงานผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข้อจำกัดในการทำงานของ คสรท. ที่ไม่สามารถทำงานตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแผน

1.   ข้อจำกัดเชิงบริหาร  โครงสร้างเดิมไม่สามารถทำงานได้จริง

2.  ข้อจำกัดเชิงปริมาณ  องค์กรสมาชิกมีภาระงานและได้ขับเคลื่อนงานตามประเด็นเฉพาะด้านโดยตรงที่ดีอยู่แล้ว

3.  ข้อจำกัดเชิงเนื้อหา  เนื่องจากในแผนงานของ  คสรท. มีการกำหนดประเด็นการทำงานแต่ละปี

4.   ข้อจำกัดเชิงการติดตามประเมินผล  คสรท. มีเวทีประจำเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าการทำงานและติดตามประเมินผล    แต่ละคนไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับประเด็นในแผนทุกเดือน

การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ในที่ประชุมมีมติเสนอคณะกรรมการชุดใหม่

  1. นายชาลี   ลอยสูง  ประธาน
  2. นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย   รองประธานคนที่ 1
  3. นายศรีโพธิ์  วายุพักษ์        รองประธานคนที่  2
  4. นายสาวิทย์   แก้วหวาน     รองประธานคนที่  3
  5. นายยงยุทธ   เม่นตะเภา      เลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  มาจากประธานและเลขา ของแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  นายเฉลย   สุขหิรัญ   นายประเวศน์

ยุทธศาสตร์ที่  2  ธนพร   วิจันทร์   นางสาวสุธาสินี   แก้วเหล็กไหล

ยุทธศาสตร์ที่  3  นางสาววาสนา  ลำดี  นายประวิทย์   ธรรมรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่  4  นายลาเร่  อยู่เป็นสุข   นายวิชัย   นราไพบูลย์

นายชาลี   ลอยสูง    กล่าวว่าคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย   จะไม่แบ่งแยกสีแต่จะเป็นศูนย์รวมของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นศูนย์รวมของการผลักดัน  ช่วยเหลือในด้านแรงงานซึ่งจากการมาประชุมทำให้เห็นว่าทุกท่านได้เสียสละเงินคนละ  300  บาท  ทุกคนที่มาประชุมมีเครือข่ายที่ยังไม่เป็นองค์กรร่วม  คือ  กลุ่มย่านอยุธยาและใกล้เคียงจะเข้ามาเป็นสมาชิก ในที่ประชุมมีมติรับรองกลุ่มย่านอยุธยาและใกล้เคียง  เข้ามาเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่