ชมรมผู้ประกันตนจัดงานต้อนรับวันแรงงาน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงาน  เพื่อการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการแรงงาน   ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มสังคมเพื่อน  และชมรมผู้ประกันตน   สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  จัดงานต้อนรับวันแรงงาน  ณ  ลานเอนกประสงค์   The Grand (แปดเหลี่ยม) หน้าอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554   ตั้งแต่เวลา 18.00 น.- 02.00  น.โดยมีผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมจำนวนมาก

กล่าวปาฐกถาเปิดงานโดย  ศ.นพ.ประเวศ   วะสี  ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย  กล่าวว่าผู้ใช้แรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  การใช้คนเป็นตัวตั้งแต่ยังใช้คนเป็นเครื่องจักร  ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นคน  ประชาธิปไตยต้องสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม  การปฏิรูปประเทศไทยประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปประเทศ  พลังของเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  วิธีการที่ทำให้แรงงานเข้มแข็ง

1.  การจัดองค์กรจัดการตัวเองของผู้ใช้แรงงาน  ต้องรวมตัว  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ตั้งแต่กลุ่มเล็กๆ  10  คนขึ้นไปและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  สร้างเครือข่ายและตั้งธนาคารแรงงาน  จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ของผู้ใช้แรงงาน  ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงประเทศไทยก็อยู่ได้  รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานได้เรียนรู้

2.  จัดสรรที่ดินทำกินให้ผู้ใช้แรงงาน  ค่าแรงต้องเพิ่ม  ถ้าผู้ใช้แรงงานมีที่ทำกินชีวิตก็จะดีขึ้น   ต้องมีอาหารที่พอกิน ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต   รัฐควรตั้งกองทุนให้ผู้ใช้แรงงานซื้อที่ดินทำกิน  องค์กรผู้ใช้แรงงานต้องเรียกร้อง  ที่ดินทำกิน

3.  กองทุนประกันสังคม  มีเงิน  800,000  ล้านกว่าบาท   ควรมีการบริหารด้วยองค์กรอิสระที่รัฐไม่แทรกแซง  จัดการเรื่องการศึกษาให้ผู้ใช้แรงงานมีชีวิตที่มั่นคง  ผู้ใช้แรงงานทั้งหมดถ้ามี  3  ประการนี้จะประสบความสำเร็จ

รศ.ดร. ณรงค์   เพ็ชรประเสริฐ    หัวหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงานฯ  กล่าวถึงการต่อสู้ของคนงานที่เมืองชิคาโก้  แห่งรัฐอีรีนอย  คนงานเรียกร้องความเป็นธรรม  มีการสูญเสียชีวิตของผู้นำแรงงานหลายคน   ประเทศไทยจัดงานวันแรงงานครั้งแรกเมื่อปี  2490  เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้นำแรงงานต่อสู้กับนายทุน และเผด็จการทางการเมืองจนเสียชีวิต  เช่น  สำราญ   คำกลั่น  และทนง   โพธิ์อ่าน   จะมีแรงงานสักกี่คนที่นึกถึงพวกเขา   แรงงานในปัจจุบันต้องได้รับการเรียนรู้   มี  1  สมอง  2  มือ  ปลุกจิตสำนึก  ฝึกสมองลุกขึ้นมาต่อสู้กับทุนสามานย์   คนงานทั้งผองพี่น้องกัน  และมีการประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยวันแรงงาน  จากผู้นำแรงงาน    1. กลุ่มนวนคร / กรุงเทพฯ    2. กลุ่มอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ / นครปฐม / มอญ 3. กลุ่มปราจีน    4. กลุ่มชลบุรีและภาคตะวันออก   5. กลุ่มอยุธยา / อ่างทอง / สระบุรี     6. กลุ่มสมุทรปราการ / ฉะเชิงเทรา

 

 ดาวเรือง   ชานก นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน