ฉลอง10 ปี สร.สยามเอ็นดีเค นายจ้างพร้อม จับมือสานแรงงานสัมพันธ์

เฉลิมฉลอง 10 ปี สร.สยามเอ็นดีเค ขอมติยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างขอบคุณความร่วมมือในการแก้ปัญหาวิกฤติด้วยกัน พร้อมจับมือสร้างแรงงานสัมพันธ์ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี สหภาพแรงงานสยามเอ็นดีเค ประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 10/2563 และเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งสหภาพแรงงานฯ

นายอดิศักดิ์ มีศิลป์ ประธานสหภาพแรงงานสยามเอ็นดีเคฯ กล่าวว่า ไม่มีใครที่ต้องการทำงานในโรงงาน หากย้อนไปในอดีต เราอยากทำงาน หรืออยากเป็นอะไร ครูแนะแนวให้ตนเองเรียนวิศวกร แต่ละคนมีความต้องการต่างกัน เช่นอยากเป็นตำรวจ ทหาร พยาบาล แพทย์ ข้าราชการ นั่นคือความฝัน ความจริงคือเราทำงานอยู่ที่บริษัทสยามเอ็นดีเค จำกัด แน่นอนทุกคนมีหน้าที่ในความรับผิดชอบ จะเห็นได้จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาหลายครั้งเราก็จับมือกันทำงานเพื่อให้บริษัทฯอยู่รอด มีออเดอร์งานเข้ามาสร้างผลกำไร เรามีงานOT (งานล่วงเวลา) ทำ การที่อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท ความร่วมมือเพื่อฝ่าฟันวิกฤติร่วมกัน ไม่ต่างกันเรามีสหภาพแรงงาน และมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีบทบาทหน้าที่ เช่นกัน วันนี้เรามาประชุมใหญ่ตามบทบาทหน้าที่ร่วมกัน และสหภาพแรงงานมีนโยบายในการแสวงหาผลประโยชน์ทุกภาคส่วน เพื่อสังคม และสมาชิก ทั้งค่าจ้าง สวัสดิการ สภาพการจ้างที่ดีและเพิ่มมากขึ้น สหภาพแรงงานเรียกร้องและบริษัทฯอนุมัติ ซึ่งอยู่ที่ผลกำไรซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสหภาพแรงงานทุกคน อีกสิ่งที่เราจะร่วมมือแก้วิกฤติร่วมกัน หากจัดให้มีสินค้าราคาถูกไม่ว่าจะเป็น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง สหภาพแรงงานประสานให้มีการนำเข้ามาขายให้กับสมาชิกในราคาถูก หรือประสานร้านค้า ร้านรวงต่างๆรอบบริษัทมาจัดกิจกรรม ร่วมรายการ หากเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไปใช้บริษัท หรือซื้อสินค้าให้มีการลดราคา เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วย และเรายังคงมีกิจกรรม CSR เพื่อสังคมร่วมกันอีกด้วย

นายรัฐศรัณย์ ศรีชัยโย Associate Director (AD-GM) กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนบริษัทต้องขอบคุณสหภาพแรงงานที่ร่วมกันทำงานในบทบาทหน้าที่ร่วมมือกันฝ่าข้ามวิกฤติการณ์ต่างๆ ทั้งการประหยัดพลังงาน หรืออื่นใดก็ได้รับการสนับสนุนจากสหาภพแรงงานด้วยดีตลอดมา ในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างเหมือนกัน ภายใต้แรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การดำเนินธุรกิจสามารถก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ ในวาระครบรอบ 10 ปีสหภาพแรงงาน เป็น 10ปี แห่งความสำเร็จของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง และสหภาพแรงงานจนได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นร่วมกัน

ทั้งนี้ ยังมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมถึงที่ปรึกษาอีกหลายท่านทยอยขึ้นเวทีพูดคุยกับสมาชิกสหภาพแรงงานถึงประวัติศาสตร์การจัดตั้งสหภาพแรงงาน และกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ที่อาจกระทบกับกระบวนการผลิต การจ้างงานในอนาคต โดยเสนอให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือ เตรียมความพร้อมในการปรับตัว เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีด้วย

ต่อมาในช่วงการประชุมใหญ่สหภาพแรงงานฯได้เชิญ นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ขึ้นกล่าวกับสมาชิกสหภาพแรงงาน ถึงบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์แรงงาน ที่ทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และคุณค่าของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้มีการจัดการศึกษาทำงานร่วมกับทางสหภาพแรงงาน การพัฒนาบทบาทสถาบันแรงงานด้านการจัดการศึกษา โดยที่ผ่านมาปี2562 ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อหาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมสถาบันแรงงาน โดยพิพิธภัณฑ์ฯ และจัดการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้นำแรงงาน และพัฒนาผู้นำแรงงานรุ่นใหม่ด้วย จากนั้นกรรมการสหภาพแรงงานฯ ได้ขอมติที่ประชุม เพื่อเป็นสมาชิกพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการจำนวนปีละ 12,000 บาททุกปี ซึ่งสมาชิกได้ลงมติด้วยการยกมือรับรองการเป็นสมาชิกพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

สหภาพแรงงานสยามเอ็นดีเคฯ มีสมาชิกจำนวน 843 คน จากพนักงานจำนวน 847 คน และกรรมการสหภาพแรงงานยังขอมติสมาชิก เพื่อยื่นข้อเรียกร้องปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน