จับตาครั้งใหญ่ 7 เมษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งนำกฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ เข้าพิจารณาก่อนยุบ

 

จับตาครั้งใหญ่ 7 เมษายน 54 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเร่งนำกฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาก่อนยุบสภา ทั้งร่างประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน พิจารณาก่อนลงมติวาระ 2-3 ส่วนกองทุนการออม พิจารณาร่างที่ผ่านวุฒิสภา วาระ 3 มาแล้ว 
 
ถ้าวันที่ 7 เมษายน 2554 สภาฯไม่ล่มเสียก่อน นับเป็นอีกครั้งของประวัติศาสตร์ที่ผู้ใช้แรงงานจะได้เห็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานรวม 3 ฉบับ กล่าวคือ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 ปีที่ 4 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญทั่วไป) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ตึกรัฐสภา จะมีการพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ประกอบด้วย (1) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….. (2) ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนลงมติในวาระ 2-3 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของวุมิสภาต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังมีร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่จะหยิบยกมาพิจารณารอบสุดท้ายด้วยเช่นกัน คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับรองในวาระ 3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 
 
แน่นอนร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานที่มีกว่า 36 ล้านคนในประเทศไทย ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ และข้ามชาติ แต่นั่นมิได้หมายความว่ากฎหมายดังกล่าวจะเอื้อหรือเป็นประโยชน์กับพี่น้องโดยทั้งหมด ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ปรากฏในร่างรายงานทั้ง 3 ฉบับ พี่น้องสามารถดูประเด็นที่ยังคลุมเครือได้ในข้อสังเกตและบางมาตราของร่างรายงานแต่ละฉบับ ที่เอาเข้าจริงๆแล้ว หลายประเด็นควรที่จะปรากฏในแต่ละมาตราได้เลย มิจำเป็นต้องตั้งเป็นข้อสังเกตหรือแขวนไว้หรือรอแปรญัตติ ทั้งนี้
 
(1)  ร่างกฎหมายประกันสังคม ดูที่หน้า 10-11 ของเอกสาร ( รายงานประกันสังคม_กรรมาธิการ_70454 (1))
 
(2)  ร่างกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ดูที่หน้า 5 ของเอกสาร (มาตรา 10 เรื่องการนำดอกผลของกองทุนมาอุดหนุนสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน) (รายงานกองทุนเงินทดแทน_กรรมาธิการ_70454)
 
(3)  ร่างกฎหมายกองทุนการออม ดูที่หน้า 9 ของเอกสาร (มาตรา 39 เรื่องการที่รัฐบาลไม่นำเงินออมของสมาชิกที่อยู่ในระบบประกันสังคม และระบบอื่นๆ ไปคำนวณเบี้ยบำนาญชราภาพ)  ( รายงานกองทุนการออมแห่งชาติ_กรรมาธิการ_70454)
 
บุญยรัตน์ กาญจนดิษฐ์   รายงาน