จัดหางานขอความร่วมมือตำรวจผ่อนปรน จับกุมแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิแมพ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้มีการส่งหนังสือถึงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือผ่อนปรนการดำเนินการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีกับแรงงานข้ามชาติ สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี

ด้วยกรมจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด และนายจ้างว่าแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติครบ 4 ปี ถูกจับดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในส่วนกลางและตำรวจท้องที่

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี และสิ้นสุดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (VISA หมดอายุ) ให้สามารถได้ต่อไปอีก เพื่อขอรับการตรวจลงตรา และขออนุญาตทำงาน

กรมฯขอความร่วมมือพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดได้ผ่อนปรนการดำเนินการปราบปรามจับกุม ในช่วงเวลาระหว่างรอผลการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน