จังหวัดสระบุรี ! เตรียมพร้อมแรงงานเรื่องความปลอดภัย

เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2554 สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยมีนายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป. )  และกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( คปอ. )  กว่า  100 คน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)
 
นายนรินทร์   บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  กล่าวว่า  เนื่องจากพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ.  2554    จะมีผลบังคับในวันที่  16 กรกฎาคม  2554     พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัยฯ ฉบับนี้มีข้อแตกต่างไปจาก  หมวดที่  8  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  25541   อยู่มาก   เนื่องจากมีคำสั่งที่ชัดเจน และบทลงโทษที่สูงขึ้น และยังมีบางข้อที่บทลงโทษเกี่ยวข้องลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ( PPE ) ด้วย
 
ด้านนายสมชาย  อมตเวทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี    กล่าวว่า  ในปีพ.ศ.  2553  มีผู้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานจำนวน  2,213  ราย  เสียชีวิต  19  รายในจำนวนนี้มีสถานประกอบกิจการ  2 แห่งมีลูกจ้างเสียชีวิตถึง  2  คน  โดยประเภทกิจการที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากทำงานมากที่สุด  3  อันดับแรกคือ   กิจการประเภทอาหารแปรรูป   กิจการประเภทเซรามิคและกิจการประเภทก่อสร้าง     
 
การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนั้นอาจมีผลมาจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้บริหารของสถานประกอบการไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย และบางสถานประกอบกิจการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น
 
นงนุช ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์ ข่าวสระบุรี รายงาน