จบเสียที! ข้อเรียกร้องของนายจ้าง MAXXIS

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 54 เวลา 13.00 น. มีการเจรจาขึ้นอีก 1 ครั้ง ณ ห้องประชุม สำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยทาง นางอัมพร  นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ประสานงานให้เกิดการเจรจาระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างของบริษัทแม็กซิส อินเตอร์แนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 300/1 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งวันนี้ข้อเรียกร้องที่นายจ้างเรียกร้องเอากับลูกจ้างจบลงแล้วในเวลา 05.40 น.เป็นการเจรจาที่ทรหดอดทน และยาวนาน ผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ทำให้ข้อตกลงกันได้ทำให้ข้อเรียกร้องและข้อพิพาทแรงงานเป็นอันยุติ ผลของข้อตกลงมีดังนี้
 
1. บริษัทฯและสหภาพแรงงานฯ ตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานจากเดิม 2 กะ เป็น 3 กะ ยกเว้นในบางแผนกหรือหน่วยงานที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงสภาพการทำงานเดิม 
 
2. บริษัทฯ ตกลงจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานทุกคนดังต่อไปนี้
2.1 ค่าทำงานกะบ่าย 40 บาท และค่าทำงานกะดึก 55 บาท
หมายเหตุ ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงรวมเวลาพัก
2.2 เบี้ยขยัน
– แบบขั้นบันได 600 บาท 700 บาท 800 บาท 900 บาท เพิ่มตามเดือน สำหรับพนักงานที่ต้องเข้าทำงาน 3 กะ
– แบบขั้นบันได 600 บาท 700 บาท 800 บาท เพิ่มตามเดือน สำหรับพนักงานที่ไม่มีการทำงาน 3 กะ
หมายเหตุ ไม่มาสาย ไม่กลับก่อน ไม่ขาด – ลางาน ไม่ป่วยมานอนห้องพยาบาลเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือขาดงานเกิน 1 ชั่วโมงในเวลาทำงาน ยกเว้นถ้าเป็นการทำงานล่วงเวลาต้องได้รับคำสั่ง(ถึงได้รับ) ไม่ลางานบางชั่วโมง และถ้าไม่ผ่านในขั้นใดๆ ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยขยันจะต้องกลับมาเริ่มต้นในขั้นแรกเสมอ
 
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
3.1 สำหรับพนักงานที่ไม่ได้มีการทำงาน 3 กะ จะได้สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี ดังนี้
3.1.1 พนักงานที่มีอายุงาน 1-4 ปี ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 6 วัน
3.1.2 พนักงานที่มีอายุงาน 5-8 ปี ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 7 วัน
3.1.3 พนักงานที่มีอายุงาน 8 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 8 วัน
3.1.4 วันลาพักผ่อนประจำปีสูงสุดปีละ 8 วัน
3.1.5 ใช้สิทธิการลาไม่หมด สามารถสะสมได้ 2 ปีติดต่อกัน
3.2 สำหรับพนักงานที่ต้องการทำงาน 3 กะ จะได้สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี ดังนี้
3.2.1 พนักงานที่มีอายุงาน 1-3 ปี ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 6 วัน
3.2.2 พนักงานที่มีอายุงาน 4-6 ปี ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 7 วัน
3.2.3 พนักงานที่มีอายุงาน 7-9 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 8 วัน
3.2.4 พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 9 วัน
3.2.5 วันลาพักผ่อนประจำปีสูงสุดปีละ 9 วัน
3.1.5 ใช้สิทธิการลาไม่หมด สามารถสะสมได้ 2 ปีติดต่อกัน
 
4. ค่าเดินทาง (ค่ารถ) ให้แก้ไขใหม่เป็น
4.1 สำหรับพนักงานที่อยู่ในแผนกที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงาน 3 กะ บริษัทฯ กำหนดค่าเดินทาง(ค่ารถ)เดือนละ 850 บาท ตามระเบียบการจ่ายเดิม เมื่อหักให้ใช้เกณฑ์การหักวันละ 850 บาท หาร30 วัน
4.2 สำหรับพนักงานที่ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็น 3 กะ บริษัทฯ กำหนดค่าเดินทาง(ค่ารถ) เดือนละ 800 บาท ตามระเบียบการจ่ายเดิม เมื่อหักให้ใช้เกณฑ์การหักวันละ 800 บาท หาร30 วัน
 
5. ค่าข้าว บริษัทฯ ให้ค่าข้าว 35 บาท สำหรับพนักงานที่ทำงานกะดึก ส่วนในช่วงเวลาอื่นๆ(กะเช้าและกะบ่าย) รวมถึงการทำงานล่วงเวลาให้คงเดิมและตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเดิม
 
6. บริษัทฯตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2553 ให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ และที่มารายงานตัวภายในวันที่ 7 มีนาคม 2554 ถึงเวลา 17.00 น. เป็นจำนวนเงินและหลักเกณฑ์ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 สำหรับพนักงานที่มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 8-10 มีนาคม 2554 ถึงเวลา 17.00 น. บริษัทฯตกลงจ่ายเงินโบนัสฯ โดยหักเงินส่วนเพิ่มจำนวน 2,000 บาท สำหรับพนักงานที่มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป บริษัทฯไม่พิจารณาจ่ายเงินโบนัสทั้งนี้ ตามข้อกำหนดดังข้างต้น บริษัทฯจะทำการจ่ายเงินโบนัสสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินโบนัสนอกเหนือจากผู้ที่บริษัทฯได้เคยมีประกาศตกลงไว้แล้ว บริษัทฯจะจ่ายให้ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 โดยโอนเข้าบัญชีเงินเดือน
 
7. การปรับค่าจ้าง บริษัทฯตกลงปรับค่าจ้างประจำปีดังต่อไปนี้
7.1 บริษัทฯตกลงปรับค่าจ้างให้กับพนักงานทุกคนเข้าฐานเงินเดือนจำนวน 2 บาทต่อวันโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 
7.2 ต้องผ่านการทดลองงาน 119 วันแล้ว หากครบทดลองงานระหว่างกลางเดือนให้มีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 
8. สหภาพการจ้างอื่นใดที่ดีอยู่แล้วและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้คงไว้ตามเดิม
 
9. ข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ 14 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
 
หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2554 บริษัทฯจะไม่นำมาคิด KPI ของการคิดโบนัสและการปรับค่าจ้าง บริษัทฯตกลงยุติการปิดงานตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯและของบริษัทฯ
 
10. ให้พนักงานทุกคนกลับเข้าทำงานในแผนกเดิม ตำแหน่งเดิม หน้าที่การงานเดิมภายในวันที่ 10 มีนาคม 2554
 
เมื่อกลับเข้าไปทำงานแล้ว คนงานมีความกังวลว่า “เค้าจะถูกนายจ้างกระทำกับเค้าอย่างนายจ้างของฟูจิตสึหรือเปล่า ที่ให้เช็คว่าตัวเองยังมีพักร้อนเหลือหรือไม่ ถ้ามีให้คนงานลาพักร้อน กลับไปแล้วพวกเค้าจะโดนกลั้นแกล้งหรือถูกเล่นงานแบบไหน และในรูปแบบใด ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนงานต่างกังวล
 
ในวันที่ 5 มีนาคม 54 จะมีพิธีการที่ยึดเป็นประเพณีของการมีชุมนุมของขบวนการแรงงาน นั้นคือ พิธีการปิดการชุมนุม จัดขึ้นในเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นการแสดงความรู้สึก ระลึกถึงสิ่งที่ทำร่วมกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันมา
 
 
อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ชลบุรี – ระยอง รายงาน