คึกคัก ! – ลงคะแนนไตรภาคีภาค 1 มีผู้มาใช้สิทธิเกือบ 100 %!!

วันนี้ ( 17  มิถุนายน   2555 )    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี   ได้จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์(ครส.)   เขตภาค  1    ตั้งแต่เวลา   09.00  –  15.00   น.      ณ   ศูนย์สัมมนาและจัดเลี้ยงมนณิพา    อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี      โดยมีผู้มีสิทธิลงคะแนน    47   องค์กร

นายอำพล   เข็มเจริญ     ผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้งเขตภาค 1  กล่าวว่า   ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งภาคที่  1  ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา การเตรียมงานในครั้งนี้มีการเตรียมงานล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนคือวันที่  27   พฤษภาคม   2555   แต่เนื่องจากมีม็อบที่กรุงเทพจึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งมาเป็นวันนี้ทำให้มีเรามีการเตรียมงานมากขึ้น    ส่วนปัญหาในครั้งนี้ไม่มีอะไรเพราะมีฝ่ายลูกจ้างที่มีสิทธิมาลงคะแนน  47   คน แต่มาลงคะแนนเสียง    42  คน   ขาดไป   5  คน    ส่วนการดำเนินการต่างๆ นั้นก็ได้ดำเนินการถูกต้องทุกขั้นตอนและตรงเวลาที่กำหนดและหากผู้ร่วมสังเกตการณ์มีปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและท้วงติงได้ทันที   และคาดว่าคงจะใช้เวลานับคะแนนและทราบผลการเลือกตั้งในเขตภาค 1 นี้ไม่น่าจะเกิน 16.00 น.ของวันนี้

 “ ภาพรวมในการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่ามีการตื่นตัวของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งพอสมควร    โดยเป็นการเลือกตั้งเพียงคณะเดียว   โดยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมี   26  สหภาพแรงงานก็มาใช้สิทธิลงคะแนนเกือบทุกสหภาพแรงงาน   ไม่มาใช้สิทธิเพียง   1  สหภาพแรงงานเท่านั้น    ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีก็มาจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  2518   มีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ   ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง   ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง   มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินเรื่องของพิพาทแรงงานต่างๆ    จึงมีความสำคัญที่ฝ่ายลูกจ้างต้องเข้าไปมีบทบาทอยู่ในคณะนี้     และอยากฝากให้ฝ่ายลูกจ้างเองได้รักษาสิทธิในการมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง    อาจจะต้องเสียสละเวลาบางในการมาเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคณะใดก็ตามที่มีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างลงสมัครและไม่อยากให้คิดว่าเราไม่มาสักคนหนึ่งคงไม่เสียหาย   แต่การขาด  1  คะแนนเสียงเพียง  1  คะแนนอาจทำให้เป็นการตัดสิทธิของผู้ใช้แรงงานก็เป็นได้   หากต้องการเปลี่ยนแปลงเราผู้ใช้แรงงานต้องช่วยกันต่อไป  ”  นายบุญสม    ทาวิจิตร     ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงและผู้สมัครคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายลูกจ้าง กล่าว

 

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี  รายงาน