คำประกาศกลุ่มผู้หญิงในวาระ 104 ปี วันสตรีสากล 8 มีนา58

NormalAppImage(8)

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในวาระ 104 ปี วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2558

วัน 8 มีนา เป็นวันแห่งพลังสามัคคีในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศให้ปรากฏเป็นจริง……สัดส่วนหญิงชายในรัฐธรรมนูญ ต้อง 50: 50 พร้อมข้อเสนอ 6 ข้อ

ขบวนผู้หญิงเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  และเครือข่ายสตรีทุกชนเผ่า ทุกศาสนา ทุกภาคทั่วประเทศ  และเครือข่ายผู้หลากหลายทางเพศ เครือข่ายสตรีผู้พิการ  ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการผลักดันต่อสู้ให้เกิดความเสมอระหว่างเพศในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ  ต้องมีสัดส่วนหญิงชายในการตัดสินใจทุกมิติ ทุกระดับ ในสัดส่วน 50 : 50

NormalAppImage(6)NormalAppImage(5)

ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 65 ล้านคน โดยผู้หญิงคือประชาชนเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ มีมากกว่าเพศชายเกือบ 2 ล้านคน แนวทางการปฏิรูปประเทศ ระบอบการเมือง โครงสร้างทางกฎหมาย และนโยบายการบริหารประเทศย่อมส่งผลต่อประชากรเพศหญิงอย่างสำคัญ ปัจจุบัน ผู้หญิงไม่เพียงแต่ต้องเผชิญปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับผู้ชาย และทุกเพศสภาพ เช่น ความยากจน  ค่าแรงและสวัสดิการในการทำงานต่ำ ไม่มั่นคงในการทำงาน การไม่มีที่ดินทำกิน ปัญหาการถูกแย่งชิงฐานทรัพยากรจาก นโยบายและโครงการต่างๆของรัฐ การถูกลิดรอนสิทธิชุมชน การไม่มีส่วนร่วมในการจัดการ และการตัดสินใจ การรวมศูนย์อำนาจไว้ส่วนกลาง การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าต่างๆ การเข้าไม่ถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และความไม่ปลอดภัยจากความรุนแรงในสถานการณ์สามจังหวัดภาคใต้ ขณะเดียวกันผู้หญิงยังต้องเผชิญกับปัญหาค่านิยม ความเชื่อดั้งเดิม  อคติทางเพศ         เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ การค้ามนุษย์ และ          การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  การปิดกั้นโอกาสที่เท่าเทียมบนหลักการ ความเสมอภาคระหว่างเพศ ทั้งยังขาดมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงในการส่งเสริมโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับในทางการเมือง การบริหาร และ การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศทุกมิติทุกระดับ    ทั้งที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันในฐานะเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

NormalAppImage(3)NormalAppImage(4)

ดังนั้น ประเทศไทยต้องยึดหลักการความเสมอภาคระหว่างเพศในทุกมิติ ดังนี้

1. ต้องยึดหลัก “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม ความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายและทุกเพศสภาพ ”

2.รัฐต้องกำหนดมาตรการพิเศษเพื่อขจัดอุปสรรคหรือเพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกกระบวนการที่ทำให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศได้อย่างแท้จริง ยั่งยืน

3. ยึดหลักพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี และหลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

4. เนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องไม่ด้อยกว่ารัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 และ 2550 ในหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งหมด  และต้องคงไว้ซึ่งองค์กรอิสระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยไม่ควบรวมกับองค์กรใดๆ เพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค  รวมทั้งทุกมาตราที่บัญญัติรับรองสิทธิผู้หญิงและทุกเพศสภาพไว้เป็นการเฉพาะ

5.กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหญิงและชายในทุกกลุ่ม ทุกขั้นตอน อย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้สะท้อนความเสมอภาค อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

6.ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ ทุกมิติ โดยรวมถึงโครงสร้างในการพิจารณากฎหมาย  โครงสร้างทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น องค์กรอิสระ และคณะกรรมการใดๆของรัฐต้องมีสัดส่วนหญิงชาย 50 : 50

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)  และกลุ่มองค์กรผู้หญิงทั่วประเทศ เชื่อมั่นว่าทิศทางและกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยที่ชอบธรรมและสามารถสร้างความปรองดองได้นั้น ต้องให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่เน้นการกระจายอำนาจ  หลักความเสมอภาคระหว่างเพศ และการส่งเสริมประชาธิปไตยทางตรงของประชาชน และต้องกำหนดให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศ การร่างรัฐธรรมนูญ การออกกฎหมาย ในสัดส่วนที่สะท้อนฐานจำนวนประชากรหญิงที่เป็นจริง เท่านั้น จึงจะเป็นหลักประกันให้ทั้งหญิงชาย และทุกเพศสภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่หลากหลายได้เข้าร่วมคิด ร่วมกำหนดทิศทางและตัดสินใจในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่สมดุล ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคโดยแท้จริง

ในวาระ 104 ปี วันสตรีสากล 8 มีนา ที่ทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองและต่อสู้ผลักดันให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ  ที่ต้องควบคู่กับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  ขบวนผู้หญิงจึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต่อสู้ฝ่าฟันให้เกิดผลเป็นจริงอย่างไม่หยุดยั้ง  อย่างเข้มแข็ง และสามัคคีหญิงชาย ทุกเพศสภาพ  ทุกเครือข่ายประชาชนที่กำลังต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมอยู่ ณ ขณะนี้

วัน 8 มีนา เป็นวันแห่งพลังสามัคคีในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศให้ปรากฏเป็นจริง……สัดส่วนหญิงชายในรัฐธรรมนูญ ต้อง50: 50

 

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

เครือข่ายสตรีภาคเหนือ

เครือข่ายสตรีชนเผ่า

เครือข่ายองค์กรสตรี ๑๔ จังหวัดภาคใต้

เครือข่ายสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้

เครือข่ายผู้หญิงอีสาน

เครือข่ายผู้หลากหลายทางเพศ

เครือข่ายสตรีพิการ

8 มีนา 2558