คสรท.แจ้งร่างกฏหมายประกันสังคมคืบ ได้สิทธิเลือกตั้ง-ตรวจสุขภาพ

voicelabour5

ประธานคสรท.แจ้ง ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม มีความคืบหน้าหลายประเด็น เช่นผู้ประกันตนทุกมาตรามีสิทธิเลือกตัวแทนของตนเองเข้าเป็นบอร์ด รวมถึงสิทธิการตรวจสุขภาพ

ในที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยมีวาระการประชุมประจำเดือนโดยมีการรายงานตามยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดไว้ในด้านนโยบาย

นายชาลี ลอยสูง ประธานคสรท. กล่าวว่า จากการที่ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธการคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งตนก็ได้เข้าไปเสนอเรื่องหลักการ ข้อเสนอต่างๆ ตามที่ทางคสรท.ได้มีข้อเสนอ เช่นการเลือกตั้งคณะกรรมาการประกันสังคม(บอร์ด) ตัวแทนต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้ประกันตน เป็นต้น ซึ่งเนื้อหามาจากร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีการล่าลายมือชื่อเสนอ 14,000 กล่าวรายชื่อ และได้มีการนำข้อเสนอที่เป็นข้อสรุปร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย (คปก) โดยได้ยื่นเป็นข้อเสนอต่อตัวแทนของแรงงานและภาคประชาสังคม ซึ่งเขาก็นำไปเสนอในที่ประชุม และได้รับการบรรจุไว้ในหลายประเด็น ดังเช่น การเลือกตั้งตัวแทน 1สิทธิ 1เสียง โดยมีตัวแทนกำหนดสัดส่วนที่มาจากมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ซึ่งควรต้องมีตัวแทน

เรื่องการกำหนดตัวแทนผู้ประกันตนเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการแพทย์ จากเดิมจะมีเพียงแพทย์เจ้าของโรงพยาบาลที่เข้ามาเป็นกรรมการเท่านั้น ตรงนี้จะได้แก้ปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล การดูแลรักษาที่มาตรฐานไม่ดีให้ดีขึ้น

ล่าสุดก็ได้สิทธิเรื่องการป้องกันดูแลสุขภาพกรณีการตรวจสุขภาพได้แล้ว แต่หลักการใหญ่ๆ เช่นกรณีปรับโครงสร้าง ความเป็นองค์กรอิสระ มีปัญหาว่าทางสนช. (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห้งชาติ)ได้ผ่านการรับหลักการมาแล้ว หากต้งการแก้ไขหลักการทางคณะกรรมาธิการฯทำไม่ได้ต้องส่งกลับไปที่สนช.และส่งกลับไปกระทรวงแรงงานให้รัฐมนตรีปรับส่งมาใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาปรับหลักการให้เป็นองค์กรอิสระตามข้อเสนอของคสรท.ไม่ได้ แต่ทางคณะกรรมาธิการฯก็มีความพยายามอยู่ด้วยทุกคนมีความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิรูประบบประกันสังคมจริงๆ ได้พยายามที่จะขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้รัฐมนตรีทำข้อเสนอมายังสนช.ต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมเพื่อให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ด้านนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคสรท. กล่าวว่า จากการที่ร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับที่มีการพิจารณากันอยู่ในคณะกรรมาธิการฯนั้น ยังขาดเรื่องโครงสร้างความเป็นองค์กรอิสระ เรื่องการตรวจสอบ ทำให้ไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ซึ่งตนคิดว่า จากการพูดคุยกับทางคปก.เพื่อร่างกฏหมายประกันสังคม เพื่อให้เป็นองค์กรอิสระจริงๆ และคิดว่าจะต้องเสนอเป็นร่างพ.ร.บ.เฉพาะต่อไป

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน