คสรท. เร่งสำรวจค่าครองชีพหลังรัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซ

voicelabour9

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย รุกออกแบบสอบถามสำรวจค่าครองชีพผู้ใช้แรงงาน หลังรัฐฐาลประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซ ส่งผลให้สิทธิอุปโภคบริโภคปรับตัวตาม เร่งแบบสำรวจกลับคืนมายังสำนักงานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 503/20 ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี  กทม. ภายในวันที่  15  กันยายน 2556 ซึ่งขณะนี้ได้กลับมาแล้ว 300-400 ชุด

P5010448ดี

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)กล่าวว่า ทางคณะกรรมการฯได้จัดทำแบบสำรวจค่าครองชีพกับค่าจ้างปัจจุบันของผู้ใช้แรงงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐและหน่วยราชการ  เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค บริโภคปรับตัวสูงขึ้น โดยที่ผู้ใช้แรงงานยังไม่ได้ตั้งตัว จากการปรับขึ้นราคาก๊าซ ค่าน้ำมัน ค่ารถโดยสารสาธารณะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ภาครัฐขาดนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจึงได้ทำแบบสำรวจนี้ขึ้นมาสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงจากพี่น้องแรงงานทุกภาคส่วนซึ่งขณะนี้ได้กระจายแบบสอบถามไปแล้วพอสมควร โดยให้แต่ละพื้นที่ถ่ายเอกสารแจกให้ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งตอนนี้ทยอยกลับมาแล้ว ราว 300-400 ชุด จึงอยากให้ พี่น้องแรงงานทุกท่านทุกภาคส่วนช่วยกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ดังคำถามรายละเอียดในแบบสำรวจสิ่งที่แนบมาด้วย  และขอให้ท่านส่งแบบสำรวจกลับคืนมายังสำนักงานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 503/20 ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี  กทม. ภายในวันที่  15  กันยายน 2556 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและองค์กรสมาชิกของท่านเป็นอย่างดี (ดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่นี่ 2556-08-13 แบบสํารวจค่าครองชีพแรงงาน คสรท ปรับแก้ศักดินา1 (1))

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน