คสรท.เตรียมดันรัฐรับอนุสัญญาILO 87 และ 98 วางแผนลงพื้นที่ก่อนชุมนุมใหญ่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้จัดประชุมว่างแผนงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนผลักดันรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ89 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม

นายชาลี ลอยสูง ประธานฯ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมในการก่อตั้ง และเป็นสมาชิกILO แต่วันนี้รัฐบาลยังไม่มีการรับรองอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งถือเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมตัว และเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งขบวนการแรงงานได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว ในวาระและโอกาส เช่น วันกรรมกรสากล วันงานที่มีคุณค่าสากล เกือบทุกปี

วันนี้คสรท. โดยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO.)ได้กำหนดกิจกรรมลงพื้นที่ให้การศึกษา เป็นการให้ข้อมูลกับสมาชิกทั้งส่วนของคสรท. และแนวร่วม พันธ์มิตรกลุ่มสภาองค์การลูกจ้างในพื้นที่ ดังนี้ โดยจะจัดเดือนสิงหาคม 2556 ในกลุ่มสหภาพอ่างทอง เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เดือนกันยายน 2556 ที่กลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี-ระยอง กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง และกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์  ฉะเชิงเทรา

561822_554269844608282_1460724776_n 995134_554271197941480_991625950_n

นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขากลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง กล่าวว่า การจัดเวที เป็นการนำเสนอสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน มีการให้ข้อมูลด้านสิทธิการรวมตัว โยจะเชิญในส่วนของผู้แทนองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ตัวแทนภาครัฐ ผู้นำแรงงาน ผู้เข้าร่วมจะประกอบด้วยแรงงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ เป็นเวทีเปิด มีการแสดงดนตรีวงภราดร และแสดงละครสะท้อนปัญหา ซึ่งหวังว่าจะมีคนงานเข้าร่วม 100 กว่าคน เป็นการเน้นความร่วมมือ เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยผลักดันให้รัฐบาลเห็นด้วยกับการรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกัน และสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม เพื่อรองรับAEC ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีการเปิดเต็มทีในปี 2558

นางสาวดาวเรือง ชานก ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กล่าวว่า ในส่วนของกลุ่มฯจะจัดเป็นเวทีปิด ผู้เข้าร่วมเป็นแรงงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มีทั้งกรรมการสหภาพแรงงาน และสมาชิก โดยจะมีรูปแบบการให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาILO ทั้ง 2 ฉบับ โดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วแบ่งกลุ่มระดมปัญหา วิเคราะห์ เพื่อสร้างความเข้าใจว่าอนุสัญญาILOว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ใช้แรงงาน

1012715_554270954608171_2083087207_n 1005247_554270764608190_1354879024_n

สาวนนายจำลอง ชะบำรุง กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยา และใกล้เคียง เสนอว่าการจัดเวทีของกลุ่มฯก็จะรวมทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเวที และคงต้องมีสื่อเนื่องหาส่วนกลางเพื่อทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนกลุ่มจะเชิญสหภาพแรงงานที่สังกัดสภาองค์การลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมเวทีด้วยเพื่อสร้างความร่วมมือ

ทั้งนี้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้มีการกำหนดการเคลื่อนไหว เพื่อให้รัฐบาลรับรองอุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ในวันแรงงานที่มีคุณค่าอีกครั้ง และหวังว่ารัฐบาลจะรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุมครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วม

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน