คสรท.หอบคนท้อง ร้องทุกข์ 2 อธิบดี นายจ้างไร้มนุษยธรรมเลิกจ้างคนท้อง-คนพิการ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หอบคนงานท้อง ร้องทุกข์ 2 อธิบดีทั้งกรมสวัสดิการแรงงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้แก้ปัญหานายจ้างเลิกจ้างคนงานท้อง – คนพิการ แถมกรณีความเดือดร้อนของแรงงานข้ามชาติ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ได้ยื่นหนังสือเรื่อง ขอความช่วยเหลือและติดตามกรณีคนงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้าง กณีคนพิการ และกรณีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในช่วงโควิด-19 ต่อนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และยื่นหนังสือต่อนางอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะกรรมการวินัจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ) ณ กรมกิจการสตรีและครอบครัว บ้านราชวิถี ซึ่งคสรท.ได้เปิดศูนย์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโลนา2019 (โควิด-19) ซึ่งมีคนงานหญิงตั้งครรภ์ 10 คน (ขณะนี้คลอดแล้ว 2 คนอยู่ที่ ร.พ ) และคนพิการ 1 คน ที่ถูกเลิกจ้าง ในช่วงวิกฤติโควิด-19 และปัญหาของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งที่ถูกนายจ้างยึดเอกสาร การที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประกันสังคม รวมถึงการเข้าถึงสิทธิกฎหมายคุ้มครองแรงงาน2541 มาตรา 75 ด้วย เชื่อมั่นว่า ทุกกระทรวง ทบวง กรม จะมีมาตรการการเยียวยาการแก้ไขปัญหาด้วยกลไกที่รัฐบาลวางไว้ในเชิงรุกเพื่อรักษาสิทธิ สวัสดิการให้กับคนทำงานอย่างแท้จริงต่อไป

ด้านนายอภิญญา สุริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในโอกาสดังกล่าว ได้รับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากกลุ่มลูกจ้าง พร้อมทั้งชี้แจงข้อกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้กับลูกจ้างทราบ รวมทั้งได้เร่งรัดการดำเนินการตามสิทธิของลูกจ้าง

ส่วนนางอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะกรรมการวินัจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ) กล่าวว่า สำหรับส่วนของการขอรับความช่วยเหลืออื่นๆ เช่นการเยียวยาหรือเงินสงเคราะห์สตรีและครอบครัวกรณีได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม การขอรับการสนับสนุนนมผงและสิ่งของยังชีพที่จำเป็นสำหรับคนงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกให้ออกจากงานและคนงานที่คลอดบุครแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร ซึ่งได้รับไว้พิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจ ด้วยการช่วยเงินสงเคราะห์แก่สตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามหลักเกณฑ์ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมทั้งเปิดรับคนงานหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเข้าฝึกอาชีพในศูนยืเรียนรู้การพัมนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่ง ซึ่งมีบริการน้ำฟรี ด้านที่พัก อาหาร พร้อมฝึกอาชีพสำหรับคนงานหญิงตกงาน แม่เลี้ยงเดี่ยว และสตรีที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 และทั้งนี้ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือนมผง อาหารเสริม และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการยังชีพให้กับคนงานหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว