คสรท.วาง 4 ยุทธศาสตร์มุ่งฟื้นความเข้มแข็งขบวนแรงงาน

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2556 ที่โรงแรมเซอร์ เจมส์ ลอดจ์ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้อสรุปยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ คสรท.” ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการและแกนนำแรงงานจากองค์กรสมาชิกของ คสรท.พื้นที่ต่างๆ  กว่า 40 คน

ในการประชุม ได้นำเอาข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้จากการลงพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมต่างๆจำนวน 11 ครั้งมาเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้  ซึ่งมีข้อสรุปคือ  
 
คำขวัญ “เปลี่ยนแปลงตัวเองให้แข็งแกร่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกในที่สุด”
 
วิสัยทัศน์ การสร้างองค์กรแรงงานให้เข้มแข็งทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำหน้าที่ตัวแทนผู้ใช้แรงงานทุกระดับ
 
ส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการแรงงานไทยภายในหนึ่งทศวรรษประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขบวนการแรงงานไทยก้าวสู่การเป็นพลังนำในการสร้างสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอและผลักดันทางเลือกการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมกับคนทุกกลุ่ม, เพิ่มพื้นที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ใช้แรงงานให้ได้สัดส่วนกับประชากร, เชื่อมโยงใกล้ชิดกับขบวนการแรงงานสากลเพื่อร่วมมือกันกำหนดทิศทางการพัฒนาของโลกที่เป็นธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสร้างขบวนการแรงงานให้เข้มแข็ง
วางเป้าเปลี่ยนกรอบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาที่เป็นข้อจำกัดต่อการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมของแรงงานเพื่อเปิดเงื่อนไขสู่การสร้างขบวนการแรงงานให้เข้มแข็ง มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ความรู้เพื่อให้เกิดการยอมรับในสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย, สร้างและปรับเปลี่ยนกลไกเพื่อการส่งเสริมสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของผู้ใช้แรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในเชิงปริมาณ
มีเป้าหมายเร่งขยายการจัดตั้งคนงานทั้งในและนอกระบบ, เร่งสร้างนักแรงงานรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึก ความมุ่งมั่น เข้าทำงานให้กับขบวนการ, สร้างแนวร่วม/พันธมิตรเพื่อก้าวสู่การเป็น “สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการทางสังคม”
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเพื่อการสร้างเอกภาพแนวนอนโดยการควบรวมองค์กรระดับต่าง ๆ เข้าด้วยกัน, การสร้างเอกภาพแนวตั้งโดยการเชื่อมร้อยองค์กรแรงงานทุกระดับเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ, ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับชั้นให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน,สร้างขบวนการแรงงานที่เป็นอิสระ พึ่งพิงตนเอง
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดมาตรการ เพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ต่างๆ และจะนำข้อสรุปยุทธศาสตร์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปประกาศขอการรับรองจากผู้ใช้แรงงานในที่ประชุมสมัชชา “ยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ คสรท.” วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ต่อไป
 
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน