คสรท.ร่วมกลุ่มอยุธยาอบรมอาสาสมัครด้านกฎหมายแรงงาน

P1190174

อยุธยาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 54 มากที่สุดจึงทำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานและการเข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐานตามข้อกฎหมายซึ่งปัญหานี้เป็นเพราะแรงงานในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับมูลนิธิเอเชียจึงมีแนวคิดการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงานและกฎมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

P1190098P1190236

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานอยุธยาและใกล้เคียง โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย ได้จัดอบรมอาสาสมัคแรงงานด้านกฎหมายแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ.โรงแรมริเวอร์วิว เพลส

นาย สุนทร จิตรอ่อน กรรมการสหภาพแรงงานยาและเวชภันฑ์ ในนิคมบางประอิน จังหวัดอยุธยา กล่าวถึงแนวคิดการเข้าฝึกอบรมว่าเป็นประโยชน์มาก ในการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแรงงานให้กับผู้นำแรงงานเพราะจะได้เข้าถึงแรงงานในจังหวัดได้ทุกกลุ่ม เช่น แรงงานในระบบ แรงงงานนอกระบบ แรงงานเหมาช่วง แรงงานข้ามชาติ ไม่ใช่แค่ในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆจะเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างมากและคิดว่าตัวเองจะทำหน้าที่ของอาสาสมัคแรงงานเพื่อช่วยพี่น้องแรงงานในอยุธยาได้มาก

P1190142P1190133

นางสาว วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เกิดภัยพิบัติว่ามีแรงงานจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิของประกันสังคมเพราะไม่เข้าใจถึงข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตนเช่นการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมในช่วงเกิดภัยพิบัติ ปัญหาการไม่จ่ายค่าจ้าง ปัญหาการเลิกจ้างและหนักที่สุดคือการที่นายจ้างไม่มีความชัดเจนกับลูกจ้าง ไม่มีกำหนดการเปิดกิจการ ไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่เลิกจ้าง ลูกจ้างก็ไม่สามรถจะไปทำงานที่อื่นได้ ไม่สารถใช้สิทธิประกันสังคมในกรณีว่างงานได้ และคิดว่าอาสาสมัคกลุ่มนี้จะได้รบความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนให้การช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบให้เข้าถึงสิทธิ

นายมูลละ ศรีประการ กรรมการสหภาพแรงงานไทยโทเร อยู่ในนิคมไฮเทคกล่าวถึงการอบรมอาสาสมัคแรงงานด้านกฎหมายแรงงานครั้งที่ 1 นั้นผู้เข้าร่วมได้ฟื้นฟูความรู้ของกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งในระยะหลังนั้นผู้นำแรงงานหรือกรรมการสหภาพแรงงานไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามรถแนะนำหรือช่วยเหลือลูกจ้างที่เกิดผลกระทบถูกละเมิดสิทธิและคิดว่าการอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 56 ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เพิ่มความรู้และขั้นตอนในการร้องสิทธิต่อพนักงานตรวจแรงงานที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือการนำเรื่องเข้าศาลแรงงานในพื้นที่

จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงานพื้นที่อยุธยา รายงาน