คสรท.ยื่นคณะกรรมการค่าจ้าง ลดความเหลื่อมล้ำ ค่าจ้างมาตรฐานเดียว 300 บาททั่วประเทศ

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นำโดย น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธาน นายบุญสม ทาวิจิตร เลขาธิการ นายยงยุทธ เม่นตะเภา คณะกรรมการฯ เข้าพบคณะกรรมการค่าจ้าง ที่กระทรวงแรงงาน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ ให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ เนื่องจากวันนี้คณะกรรมการค่าจ้างได้จัดการประชุมเพื่อจะกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2555 ซึ่งจะมีผลการบังคับทั่วประเทศ  โดยมี น.พ.สมเกียรติ ฉายะวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มารับหนังสือ

น.ส. วิไลวรรณ แซ่เตีย กล่าวว่า คสรท. สนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปฏิบัติตามนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบค่าจ้างที่เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.         ขอให้ดำเนินการปฏิรูประบบค่าจ้างที่เป็นธรรม โดยเริ่มจากค่าจ้างขั้นต่ำมาตรฐานเดียว 300 บาท ให้กับลูกจ้างทุกคนเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

2.         คำนิยามค่าจ้างขั้นต่ำให้หมายถึง ค่าจ้างแรกเข้าทำงานที่เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี สำหรับแรงงานและสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน ตามหลักการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

3.         ปฏิรูประบบโครงสร้างการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ และระบบการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างให้โปร่งใส สะท้อนความเป็นตัวแทนของคนงานอย่างแท้จริง

คสรท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณาและสนองตอบต่อข้อเสนอที่ได้ยื่นมานี้ และขอให้ตระหนักว่า นโยบายค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เป็นมติมหาชนที่ได้ส่งมอบผ่านพรรคเพื่อไทย เพื่อให้ดำเนินการเมื่อเป็นรัฐบาล จึงถือเป็นสัจจะประชาธิปไตยที่ได้ให้ไว้ต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงาน

น.พ.สมเกียรติ ฉายะะวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จะรับข้อเสนอของ คสรท. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างให้พิจารณา ซึ่งก็ต้องรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นแนวทางกำหนดอัตราค่าจ้าง 

 

ระหว่างที่รอยื่นหนังสือให้กับคณะกรรมการค่าจ้างนั้น  คณะของ คสรท.ได้พบกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ  นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์  ที่บริเวณใต้ถุนกระทรวง  โดย รมว.แรงงานฯ ได้กล่าวทักทายและขอให้ช่วยกันสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องค่าจ้าง  ซึ่งจะทำให้รัฐบาลทำงานง่ายขึ้น  ทั้งนี้ น.ส. วิไลวรรณ กล่าวว่าคนงานสนับสนุนค่าจ้าง 300 บาท อยู่แล้ว โดยขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ และได้เรียนเชิญ รมว.แรงงานฯ เข้าร่วมงาน “วันงานที่มีคุณค่า” (Decent Work) ในวันที่ 7 ตุลาคม นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล และฝากเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ และรองนายกฯ เฉลิม อยู่บำรุง เข้าร่วมงานด้วย 

 

วิไลพร จิตรประสาน

นักข่าววอยซ์เลเบอร์  รายงาน