คสรท.ประกาศ 4 ยุทธศาสตร์ 10 ปีข้างหน้าขบวนการแรงงานต้องเข้มแข็ง

P1270883นักวิชาการชี้จะเป็นไปได้ต้องสร้างฐานทางการเมือง ทางปัญญาและฐานทางเศรษฐกิจของคนงาน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 56 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้จัดงาน สู่ทศวรรษคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กทม. โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.โดยมีองค์สมาชิกเข้าร่วมจำนวนกว่า1,000 คนจากกว่า 100 สหภาพ ยังไม่รวมแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ ด้านนอกห้องประชุมมีการจำหน่ายสินค้าขององค์กรสมาชิกให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้จับจ่ายใช้สอยในช่วงก่อนเริ่มงานและช่วงพักการประชุม

P1270908P1270888

ในช่วงเช้ามีการประกาศเจตนารมณ์โดย นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและกล่าวเปิดงานโดย นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานจากนั้นมีเวทีเสวนาวิชาการขบวนการแรงงาน ณ ปีพ.ศ.2556 – 2565 โดยนักวิชาการด้านแรงงาน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ,ผศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ , อ.ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ดำเนินรายการโดยคุณสุนีย์ ไชยรส

ขยายการจัดตั้ง สร้างพลังทางสังคมสู่การสร้างอำนาจทางการเมือง

อ.ศักดินา ฉัตรกุล ณ.อยุธยา นักวิชาการอิสระด้านแรงงาน ได้ให้ความเห็นและได้เสนอแนะทิศทางในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานไทยว่า มีหลายเงื่อนไขเช่นในสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรยากาศทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เกิดผู้นำกรรมกร ปัญญาชนขึ้นมากมายหลายท่านจนนำไปสู่ความเข้มแข็งของกรรมกรในยุคนั้นเกิดรูปแบบการรวมตัวที่ก้าวหน้าเช่น การเกิดสหอาชีวะกรรมกรที่เป็นการรวมตัวของกรรมกรในหลากหลายอาชีพ ดังนั้นขบวนการแรงงานจึงต้องขยายการจัดตั้งและรวมตัวกันให้มากขึ้น ปัจจุบันมีแรงงานในระบบที่มีสหภาพแรงงานเพียง1.5 % ต้องทำให้ได้ 10% ภายใน 10 ปีข้างหน้า ที่สำคัญจะทำอย่างไรให้แรงงานนอกระบบที่มีอยู่มากมายให้สามารถรวมตัวกันได้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือต้องทำลายข้อจำกัดที่มี รวมถึงการควบรวมองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในเชิงปริมาณ

การสร้างพลังทางสังคมขบวนการแรงงานต้องเคลื่อนไหวในประเด็นร่วมทางสังคมด้วยนอกเหนือจากการเคลื่อนในประเด็นแรงงานเพื่อสร้างพลังทางสังคมเพิ่มอำนาจต่อรองคนงานต้องมีตัวแทนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ คนงานต้องสนใจและเรียนรู้การเมืองให้มากขึ้นสุดท้ายขบวนการแรงงานจำเป็นจะต้องมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง

ต้องมีกระบวนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่และปัญญาชนอย่าให้ขาดช่วง วิเคราะห์สถานการณ์ให้เป็น

ผศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ สำนักบัณฑิตย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มองว่า การที่ขบวนการแรงงานจะไปให้ถึงเป้าหมายใน10 ปีข้างหน้าต้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น ทิศทางทางเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะการเกิดประขาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน คาดว่าแรงงานในระบบจะน้อยลง แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติจะเพิ่มขึ้น ทิศทางการเมืองจะเป็นเช่นไร น้ำจะท่วมอีกไหม ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัญญาชนผู้รู้ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอีกส่วนที่สำคัญคือ ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการได้แก่ผู้นำแรงงานในทุกระดับ ปัญหาคือปัจจุบันทั้งสองส่วนไม่มีการเชื่อมต่อและขาดช่วงไปไม่มีผู้นำรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่า โจทย์คือ เราจะสร้างปัญญาชนของเราอย่างไรและจะมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

P1270974 P1270896

ศึกษาให้เท่าทัน สร้างฐานเศรษฐกิจของคนงาน มีแนวทางที่ชัดเจน

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สะท้อนภาพของผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันว่าในขณะที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจมหาอำนาจหลายประเทศเกิดวิกฤติผู้คนในประเทศยากจนลงและจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรจนอาจนำมาสู่สงครามได้ คนงานไทยยังไม่มีการตื่นตัว ประเทศไทยต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น คนงานไทยต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้มากไม่ใช่จมอยู่กับการทำงานล่วงเวลาไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะที่กำลังผลิตหลักยังต้องพึ่งพาคนงาน คนงานจึงต้องปกป้องทรัพยากรเพื่อการแบ่งปันที่เท่าเทียม

P1270919P1270914

จากนี้ไปคนงานจะต้องรู้จักสิทธิ รู้จักปกป้องสิทธิให้มากขึ้น รู้จักสร้างฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นของคนงาน ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีแนวทางและระบบการจัดตั้ง จัดการที่ชัดเจนเป็นระบบ

P1270972P1270981

เมื่อจบการเสวนาก็มีการประกาศยุทธศาสตร์สลับกับการแสดงของคนงาน ทั้งเต้นแสดงพลังด้วยเพลงโซลิดาลิตี้ การแสดงของวงดนตรีวงภราดร การแสดงลำตัด และละครสะท้อนปัญหาจากนั้นเวลา 14.50 – 15.00 น. คุณอรุณี ศรีโต อดีตผู้นำรุ่นเก่าได้กล่าวรำลึก สดุดี สืบสานเจตนารมณ์วีรชนคนงานผู้ล่วงลับบรรยากาศในงานมีการดับไฟและจุดเทียน รำลึกเพิ่มบรรยากาศให้ดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ขอมติรับรองเจตจำนงและยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและทำพิธีลงนามรับรองขององค์กรสมาชิก เสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 15.30 น.

มงคล ยางงาม ศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน