คสรท.ทำหลักสูตรสร้างอาสาสมัครแรงงานรับมือภัยพิบัติ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย จัดทำหลักสูตร แนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบวิกฤติอุทกภัย เพื่อสร้างอาสาสมัครแรงงาน เตรียมลงพื้นที่ฝึกอบรมเข้มหวังช่วยให้แรงงานที่อาจประสบภัยพิบัติเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง หลักสูตรแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบวิกฤติอุทกภัย เพื่อการเข้าถึง และคุ้มครองสิทธิแรงงาน ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

   นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายและผลกระทบกับทุกภาคส่วน ภาคแรงงานซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง หลังจากน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดผลกระทบต่อสถานประกอบการหรือนายจ้าง และลูกจ้างในฐานะแรงงานที่เป็นกำลังการผลิตสำคัญต่างได้รับความเดือดร้อนถ้วนหน้า จากกรณีที่สถานประกอบการต้องปิดตัวลง การหยุดงานเป็นเวลานาน ความไม่ชัดเจนของการจ่ายค่าจ้าง หรือแม้กระทั่งการเลิกจ้าง เหล่านี้เป็นปัญหาที่รุมเร้าแรงงานตลอดช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือแรงงานและผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาแรงงาน และนำเสนอให้รัฐเข้ามาแก้ไข

เพื่อเป็นการป้องกันและตั้งรับปัญหาที่อาจเกิดวิกฤติอุทกภัย หรือวิกฤตต่างที่จะสร้างผลกระทบกับผู้ใช้แรงงานในอนาคต คสรท.จึงได้ร่วมมือกับทางมูลนิธิเอเชียเพื่อจัดทำโครงการ บรรเทาผลกระทบต่อแรงงานอันสืบเนื่องจากวิกฤตอุทกภัย ระยะที่ 2 โดยจะมีการจัดทำหลักสูตรขึ้นเพื่อการพัฒนากลไกอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนกลไกการคุ้มครองสิทธิของแรงงานที่ประสบกับวิกฤติอุทกภัย  และทำหน้าที่ช่วยเหลือแรงงานได้เข้าถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองสิทธิที่พึงมีพึงได้ โดยจะมีการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานใน 3 พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสมุทรสาคร-นครปฐม ทั้งนี้ยังมีการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อให้แรงงานเท่าทันต่อสถานการณ์ มีความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน รวมทั้งใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการด้านการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร วิดีทัศน์ เป็นต้น

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน