คสรท.จับมือสภาลูกจ้างฯ ดันประกันสังคมฉบับล่าชื่อเข้าสภาฯ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2554  ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ  พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพ  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ร่วมหารือกับตัวแทนจากสภาองค์การลูกจ้างต่างๆ อาทิ สภาพัฒนาแรงงานฯ  สภาแรงงานยานยนต์ฯ  สภาแรงงานแห่งชาติฯ  รวมทั้งตัวแทนจากแรงงานนอกระบบ  แรงงานข้ามชาติ  และเครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 39  เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม  ฉบับแรงงานล่ารายชื่อเข้าสภาผู้แทนราษฎร แทนร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภา  เพราะร่างที่เสนอเข้าสภาฯตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ตอบสนองความต้องการหลักๆของฝ่ายแรงงาน เช่น ให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ  บัตรใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาล  การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยผู้ประกันตน 1 คน 1 เสียง  ขยายการคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม  ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น  
 
ภายหลังการหารือ ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ตัวแทนจากองค์กรแรงงานต่างๆเข้าชื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ในวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2554  เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมที่ค้างอยู่ในชั้นวุฒิสภา  และดำเนินการให้ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่แรงงานเข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาฯแทนต่อไป  ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้ใช้แรงงานที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคมที่ดำเนินการมากว่า 20 ปีและมีปัญหามากมาย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  
 
นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อฯ รายงาน