คสรท.จัดยุทธศาสตร์ คน เงิน งาน การเมือง ต้องชัด

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งที่ดำเนินการมาแล้ว 1 ปี จากแผนที่กำหนดไว้ 10 ปี มีตัวแทนจากองค์กรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมราว 100 คน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1501686_776150482397967_325711051_n 10156942_507862672670418_1127608899_n 10152391_776149475731401_2131876435_n

1979744_776151759064506_314082857_n OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1379316_776149169064765_1076952813_n

โดยรอบปีที่ผ่านมา ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ได้ดำเนินงานไปแล้วหลายเรื่อง ทั้งการจัดสัมมนาเรื่องต่างๆ เช่น กรอบคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศ ทิศทางการเมืองของแรงงาน สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการทางสังคม การขับเคลื่อนประเด็นกฎหมายสำคัญ เช่น การรับรองอนุสัญญา ILO. 87-98 ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์และคุ้มครองแรงงาน ทำงานวิจัยเรื่องการจ้างงานที่ไม่มั่นคงเชื่อมโยงกับงานจัดตั้ง การทำหลักสูตรพัฒนาผู้นำแรงงาน การช่วยเหลือด้านกฎหมาย การทำฐานข้อมูลและการติดต่อสมาชิก การรณรงค์เรื่องการควบรวมองค์กร และการเก็บเงินค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีการผลิตสื่อรณรงค์ และจดหมายข่าวอิเล็คทรอนิคส์เผยแพร่สู่สมาชิกให้รับรู้ข่าวสารของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีปัญหาในการดำเนินงานอยู่มาก เช่น ยังมีคนทำงานน้อย ในขณะที่ภาระงานในขบวนการแรงงานมีมาก การเงินก็ไม่เข้มแข็งเพราะเก็บเงินค่าสมาชิกได้น้อยไม่พอกับการบริหารจัดการสำนักงาน การระดมหาเงินเพื่อทำงานตามยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้ตามเป้า ทำให้แผนงานต่างๆ มีงบประมาณดำเนินงานจำกัด มีการประชุมมากกว่าการปฏิบัติงาน และขาดการมีส่วนร่วมในการทำงานของคนในพื้นที่ ขาดเอกสารที่เข้าใจง่ายในการเผยแพร่ ทำให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้ของสมาชิก ส่งผลต่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาต่างๆ ขณะปัจจัยจากความขัดแย้งทางการเมือง ยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรแรงงานในหลายพื้นที่ ที่แกนนำกับสมาชิกมีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกัน ความไม่แน่นอนทางการเมือง ยังทำให้การขับเคลื่อนผลักดันประเด็นปัญหาแรงงานหลายเรื่องต้องสะดุดหยุดลงไปด้วย

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นที่ประชุมจึงกำหนดให้ต้องปรับปรุงการทำงานให้ชัดเจนให้ 4 ประเด็นหลักคือ
10152712_507862396003779_1835829172_n1. เรื่องบทบาทและหน้าที่ คสรท.ต้องเป็นองค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนระดับนโยบาย โดยมีงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ในการสร้างเอกภาพ และความเข้มแข็งเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานนโยบาย

2. เรื่องคนทำงาน ต้องมีผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีกำหนดไว้แล้วในข้อบังคับ คสรท.ในการร่วมบริหารกำกับงานยุทธศาสตร์ต่างๆมากกว่าปล่อยให้เป็นภาระของประธานหรือเลขาเท่านั้นOLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. เรื่องการเงิน ต้องมีการปรับเพิ่มในส่วนของค่าสมาชิกให้เพียงพอกับงานสำนักงาน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายสำนักงาน ส่วนงานตามยุทธศาสตร์คงต้องใช้วิธีระดมหารายได้รูปแบบต่างๆ รวมทั้งร่วมทำงานกับโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

4. เรื่องการเมือง เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะนโยบายหรือการแก้ปัญหาแรงงานต่างๆล้วนต้องเกี่ยวข้องกับวิถีทางการเมือง และ คสรท.ยังไม่มีบทสรุปเรื่องทิศทางการเมืองที่ชัดเจน การเข้าร่วมขับเคลื่อนทางการเมืองในปัจจุบันเป็นเพียงเรื่องประโยชน์เฉพาะหน้า ซึ่งก็ยังมีความเห็นแตกต่างOLYMPUS DIGITAL CAMERAกันในหลายพื้นที่ ครั้งนี้เห็นว่าการกำหนดทิศทางและบทบาททางการเมืองของแรงงานต้องคำนึงถึงทั้งเรื่องทฤษฏีทางชนชั้นที่ต้องแยกมิตร แยกศัตรูให้ออก เรื่องความรู้ทางด้านการเมืองของขบวนการแรงงาน ซึ่งศึกษาได้จากตัวอย่างของต่างประเทศ และเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองของขบวนการแรงงานไทยเอง เพื่อศึกษาบทเรียนจากการเข้าร่วมกับการเมืองของขบวนการแรงงานไทยตั้งแต่ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จนถึงปัจจุบัน

นักสื่อสารแรงงานรายงาน