คลอดแล้วสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ หลังขบวนการแรงงานเรียกร้องมา 19 ปี

สถาบัน

สมบุญ สีคำดอกแค ประธานเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ได้แจ้งข่าวว่า  วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013  ครม.เห็นชอบตั้ง’สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย’  (โดย ณัฐญา เนตรหิน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….

ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย  แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดคำนิยามคำว่า “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน” “สถาบัน” “คณะกรรมการ” “ผู้อำนวยการ” “เจ้าหน้าที่” “ลูกจ้าง” “รัฐมนตรี”
2. กำหนดให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
3. กำหนดให้ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินงานของสถาบันส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม และกำหนดให้รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
4. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานในสถาบันเป็นการชั่วคราว
6. กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล
7. กำหนดบทเฉพาะกาล ให้เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามกฎหมายเพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปเป็นของสถาบันฯ

ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าวว่า  ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีการเสนอขอเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติ ให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อพัฒนาและจัดตั้งองค์กรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของผู้ใช้แรงงาน และในปีที่ผ่านมาก็มีการขอให้รัฐบาล เร่งตรา พระราชกฤษฎีกาฯ และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ รัฐบาลจึงดำเนินการ และการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนนั้น จะมีความคล่องตัวกว่าจัดทำเป็นหน่วยงานราชการ สามารถตอบสนองความต้องการด้านเทคนิค วิชาการขั้นสูงได้

ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการประสบอันตรายจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และพบว่า ตั้งแต่ปี 45-55 มีการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยากอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงานของประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท