ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบฯ

12893602711289360292lวันที่ 3 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (25 มิถุนายน 2556) เพื่อให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554  อาทิ เพิ่มเติมการจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินเพื่อรับประโยชน์ทดแทนได้  แก้ไขเพิ่มเติมเงินทดแทนขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเพียงหนึ่งเดือนได้รับความคุ้มครองกรณีตายเพราะอุบัติเหตุ

นอกจากนั้นให้ผู้ที่อายุหกสิบปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ (วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2556  ข่าวสดออนไลน์ )