ครม.อนุมัติงบกว่า 461 ล.ช่วยแรงงานนอกระบบ

ที่ประชุม ครม. (12 พฤศจิกายน 2555) มีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้ 1.รับทราบการดำเนินงานคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ 2. อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินไม่เกิน 461,076,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแรงงานนอกระบบที่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2555 – กันยายน 2556) และ 3.อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนไม่เกิน 46,575,400 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:35 น. กอง บก.ฐานเศรษฐกิจ