ครบแล้วหมื่นกว่าชื่อผู้นำแรงงานเตรียมเสนอกฎหมายประกันสังคม

แรงงานล่าลายชื่อเสนอร่างกฎหมายประกันสังคมล่าสุดครบแล้ว 1หมื่นกว่าชื่อ ผู้นำเตรียมยื่นรายชื่อทั้งหมดส่งให้ประธานรัฐสภาในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30 น.นัดรวมลายมือชื่อที่ล่ามาได้พร้อมกันที่หน้ารัฐสภา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553ณ ห้องประชุมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ชั้น 4 อาคาร บ้านลือชาอพาร์ทเมนท์ ห้อง 5 ชั้น 4 เลขที่ 10ถนนพหลโยธิน ซอย 3แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ได้มีการประชุมของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ผู้นำแรงงานกลุ่มต่างๆ เพื่อตรวจเชิดรายชื่อที่กลุ่มสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มต่างๆ และภาคประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนรายชื่อเพื่อร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. …. (ฉบับขบวนการแรงงาน) ซึ่งขณะนี้ได้ลายมือชื่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านประกอบพร้อมยื่นประมาณ 12,000 ชื่อ(จัดทำแบบแสดงรายชื่อแยกจังหวัด ขก.2 เรียบร้อย) โดยที่ประชุมได้กำหนดการยื่นลายมือชื่อทั้งหมดต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 24 พ.ย.เวลา 09.30 น. นี้

นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตียประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะได้ลายมือชื่อครบพอที่จะเสนอร่างกฎมายประกันสังคมฉบับภาคประชาชนแล้วก็ตาม แต่ทาง

ขบวนการแรงงานก็ยังต้องการเพิ่มอีกเพื่อสำรองไว้หากรายชื่อที่ล่ามามีข้อบกพร่องไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดไว้เรื่องการใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือมีข้อกำหนดอื่นๆที่เราอาจตรวจไม่พบ จึงยังขอให้แต่ละพื้นที่ทำการล่าลายมือชื่อต่อไปอีก “ครั้งนี้เป็นการลงมือรณรงค์ล่าลายมือชื่อเสนอกฎมายที่ใช้เวลาเพียง 20 กว่าวันเท่านั้น เราต้องการเสนอให้ ทันกับการปิดสมัยประชุมนี้เพื่อที่จะได้เป็นร่างกฎหมายที่สมัยหน้าเมื่อเปิดการประชุมแล้วจะมีการนำขึ้นมาพิจารณาเป็นฉบับแรกๆ ถึงเวลาแล้วที่ประกันสังคมจะต้องมีการปฏิรูปปรับโครงสร้างเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน และให้การคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม รวมทั้งต้องมีการบริหารงานอย่างโปรงใสตรวจสอบได้ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาววิไลวรรณกล่าว

นางสาววิไลวรรณยังกล่าวอีกว่า “ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมกันสนับสนุนร่างกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้เพราะตั้งแต่มีการประชุมสัมมนาร่วมกันเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ ผู้นำแรงงานทุกกลุ่มก็ได้มีการลงพื้นที่ล่าลายมือชื่อกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้แรงงาน ได้ล่าลายมือชื่อตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2553 ครบหมื่นชื่อด้วยความพร้อมเพียงกันในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้จะได้นำรายชื่อทั้งหมดเสนอต่อประธานรัฐสภา จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันและยังคงเปิดรับลายมือชื่อเพิ่มอีก”  

(ดาวโหลดแบบฟร์อมwww.voicelabour.org)

นักสื่อสารแรงงานโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน รายงาน