คปอ. จับมือนายจ้างประชุมด่วนพัฒนานโยบาย

เมื่อวันที่   29  พฤษภาคม   2554  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพบริษัทอุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน เรียกประชุม คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการงาน ( คปอ. )  ของบริษัทฯ ซึงกรรมการความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ (ฝ่ายลูกจ้าง ) ขอประชุมด่วนเพราะเกิดอุบัติเหตุเครื่องแทงยางแทงมือพนักงานกระดูกมือแตก เมื่อวันที่  28  พ.ค.  54 

กรรมการความปลอดภัยทั้งคณะและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม  ณ ห้องประชุมฝ่ายบุคคล วันที่   29 พ.ค. 54  ที่ผ่านมา หารือหลังประกาศนโยบายลดอุบัติเหตุได้  28  วัน แล้วเกิดอุบัติเหตุ  2  รายซ้อน  กรรมการ คปอ.ได้มีการหารือแล้ว มีความเห็นว่าต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น กับพนักงานที่อุบัติเหตุ ผู้รับผิดชอบ เช่น หัวหน้างานต้องมีการฝึกวิธีการ ขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานใหม่ และ ต้องมีขั้นตอนการทำงาน ติดที่เครื่องจักร หากหัวหน้างานคนใดละเลย  จะต้องมีการสอบสวนและพิจารณาโทษ 

ประธาน คปอ. กล่าวหลังมีข้อสรุปร่วมกันแล้ว เราต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะสาเหตุนี้อีก

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน