คนทำงานเสนอ ทบทวนคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ”ใหม่ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

คนทำงานเสนอ ทบทวนคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ”ใหม่ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

สภาองค์การลูกจ้างพัมนาแรงงานแห่งประเทศไทย และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) นำโดย นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา ณ ศูนย์รับเรืองราวร้องทุกข์ศูนย์บริการประชาชน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563  เรื่อง ขอให้มีการทบทวน และพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยหนังสือมีเนื้อหาดังนี้

จากกรณีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย เงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงการคลัง คือโครงการ “เราชนะ” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้การมีระบบคุ้มครอง ทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้นโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวมเป็ นเงินทั้งหมด 7,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดกรองตัดสิทธิ์ ผู้ประกันตน ม. 33 ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของ รัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ซึ่งกลุ่มคนที่ได้กล่าวข้างต้นบางส่วนมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงานแห่งประเทศไทย (สพท.) และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จึงจัดทำหนังสือมายัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เพื่อขอให้มีการทบทวน/พิจารณาคุณ สมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกันตน ม. 33 ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจาก หน่วยงานของรัฐโดยตรง ที่มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “เราชนะ” โดยสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่ว่า “การช่วยเหลือที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)”