คนทำงานบ้านฮ่องกงเสนอรัฐให้สัตยาบันILOฉบับที่ 189

Untitled-14

กลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง สมาคมรวมไทยในฮ่องกง จัดขบวนวันแรงงานแม่บ้านสากล เสนอ 4 ข้อ ตัวแทนแม่บ้านเน้นแรงงานต้องอยู่และทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เป็นวันแรงงานผู้ใช้แรงงานในบ้านสากล กลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกงพร้อมสมาคมรวมไทย จัดเดินขบวนเดินจากสนามกีฬาวันชัย ไปตึกรัฐบาลฮ่องกง เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลฮ่องกง ดังนี้

1. ให้ยกเลิกกฎหมายอยู่ 2 สัปดาห์หลังจากยกเลิกสัญญาจ้าง

2.ให้ยกเลิกกฎหมายอยู่อาศัยบ้านนายจ้าง

3. ขึ้นเงินเดือนเริ่มต้นที่ 4,500 เหรียญฮ่องกง

4. ให้รัฐบาลฮ่องกงลงสัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่189 ว่าด้วยเรื่องคุ้มครองสิทธิแรงงาน ให้ทำงานอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ด้วยลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลกที่ดูแลครอบครัวและครัวเรือนของนายจ้างจะต้องได้รับสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานประการเดียวกันกับแรงงานประเภทอื่นๆ

Untitled-11Untitled-9

นางสาวบังอร ธรรมสอน ประธานสมาคมรวมไทยในฮ่องกง กล่าวว่า ก่อนที่จะเดินขบวนไปตึกรัฐบาลฮ่องกง นั้น แรงงานแม่บ้านต่างชาติ ได้เริ่มรวมตัวเรียกร้องสิทธิ เนื่องในวัน ผู้ใช้แรงงานบ้านสากล ฮ่องกงเป็นเมืองอีกหนึ่งที่นิยมจ้างแรงงานประเภทนี้จำมาก แต่รัฐบาลฮ่องกงเองยังไม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมสิทธิของแรงงานแม่บ้านต่างชาติเลย

เรื่องข้อเสนอให้ยกเลิกกฎหมายบังคับแรงงานแม่บ้านต่างชาติอยู่บ้านนายจ้างนั้น ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของนายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันเอง เพราะผลกระทบมีมาก นายจ้างบางรายไม่สะดวกให้ลูกจ้างอยู่ด้วย แต่ยินดีเช่าข้างนอก จ่ายค่าเช่าและค่ารถมาทำงาน แต่ทำไม่ได้เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องอยู่กับนายจ้าง ซึ่งบ้านนายจ้างบางรายเล็กมาก ลูกจ้างต้องนอนโซฟา หน้าหรือในห้องน้ำก็มี แต่ข้อเสนอนี้ก็ไม่ควรบรรจุเป็นกฎหมาย ควรให้เป็นข้อตกลงระหว่างนายกับลูกจ้างเอง อย่างไรก็ตามแรงงานต้องอยู่ และทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยได้รับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์เช่นกัน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน