คนงาน 3 บริษัท สร้างเครือข่ายการทำงานเป็น TEAM

วันที่ 15- 16 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงาน ทีไอดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่กองร้อยที่ 2 ตำรวจตะเวนชายแดน ค่ายพระยาสุรสีร์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จากสมาชิกสหภาพแรงงาน 3 นิติ คือคนงานงานบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง TID คนงานบริษัทไดอะโมเดริ์น ประเทศไทย D-MET คนงานบริษัท โชนันยูนิเทค ประเทศไทย SUTG ทั้งหมด 30 คน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ เน้นการอยู่ร่วมกัน การทำกิจกรรมในนามองค์กร การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  การให้อภัยชึ่งกันและกัน จากวิทยากรชำนาญการที่ทางค่ายพระยาสุรสีร์ จัดเตรียมไว้ต้อนรับสมาชิกสหภาพแรงงาน การสัมมนาในครั้งนี้ สมาชิกที่เข้าร่วมประทับใจกับครูฝึกเป็นอย่างมาก 

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ ประธานสหภาพแรงงานกล่าวในตอนหนึ่งว่า การมาสัมมนาในครั้งนี้ทางสหภาพแรงงานมุ่งเน้นหา ผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อที่ทดแทนผู้นำรุ่นปัจจุบัน หากวันนี้สมาชิกฝากความหวังไว้กับกรรมการสหภาพแรงงานเพียงไม่กี่คน องค์กรจะเดินต่อและเข้มแข็งได้อย่างไร  การส่งไม้ต่อจากผู้นำรุ่นต่อรุ่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก หากสมาชิกยังยึดติดบุคคลอยู่ อนาคตองค์กรสหภาพแรงงานล่มสลายแน่  ถึงได้มีการเฟ้นหาผู้นำ หาผู้กล้า ซึ่งแน่นอนที่สุด การมาครั้งนี้ทุกคนคือผู้นำแน่นอนหลังจบหลักสูตรนี้ แต่เราก็คงต้องนำกระบวนการที่ได้รับการฝึกในครั้งนี้ ไปประยุกต์กับการทำงานขององค์กร สหภาพแรงงานต่อไป

นักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการ     รายงาน