คนงาน 3บริษัทเฮ ข้อเรียกร้องสภาพการจ้างจบ.หลังเจรจานานนับเดือน

หลังจากที่สหภาพแรงงาน ทีไอดี  แจ้งข้อเรียกร้องในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ต่อ 1. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง  จำกัด  (TID ) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ  2. บริษัท ไดอะโมเดริ์น  เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด (D-MET) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี 3. บริษัท โชนัน ยูนิเทค ประเทศไทย จำกัด (SUTT) นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มีการเจรจาร่วมกันใช้เวลา 1 เดือนได้ข้อตกลงดังนี้
 
1.  บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด ได้ทำการเจรจาต่อรองอกับสหภาพแรงงานอยู่  4 ครั้ง โดยบริษัทแต่งตั้ง นาย ยาสุฮิโร ซูซุกิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนเจรจาฝ่ายนายจ้าง และกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัทอีก 5 ท่าน ในส่วนของสหภาพแรงงานแต่งตั้งนายธีระวุฒิ เบญมาตย์ ประธานสหภาพฯและกรรมการพื้นบางปูเป็นผู้แทนเจรจาของสหภาพแรงงานตกลง ปรับสภาพการจ้าง และ สวัสดิการ กับสหภาพแรงงาน ดังนี้
1.1 บริษัทตกลงจ่ายโบนัสประจำปี 2553 จำนวน  6.5 เท่าของฐานเงินเดือนรวม + 5,300 บาท ในวันที่ 15 ธันวาคม  2553 และจ่ายค่าร่วมมือในการทำงานของพนักงาน  1,500 บาท ในวันที่ 25 มกราคม 2554 และจ่ายโบนัสกลางปี 2554 จำนวน 2 เท่าของฐานเงินเดือนรวม ในวันที่ 1 มิถุนายน  2554
1.2 บริษัทตกลงปรับค่าจ้างประจำ 2554 จำนวน 7%+ 150 บาท ฐานเงินเดือนรวม
1.3 บริษัทลดวันทำงาน  253 วัน ทำงานในปี 2554  ลดวันทำงาน 252 วันทำงานในปี 2555  ลดวันทำงาน 251 วันทำงานในปี 2556   และลดวันทำงาน 250 วันทำงานในปี 2557 
1.4 บริษัทเพิ่มพักร้อนจาก 12 วันต่อปี เป็น 14 วันต่อปี
1.5 บริษัทตกลงปรับปรุงระเบียบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ ดังนี้ ทำงานตั้งแต่ 4 เดือนถึง 7 ปี บริษัทสมทบร้อยละ 3.5 มากกว่า 7 ปีถึง 13 ปี บริษัทสมทบร้อยละ 5 ทำงานมากกว่า 13 ปี ถึง 19 ปี บริษัทสมทบร้อยละ 7 และหากทำงานมามากกว่า 19 ปี บริษัทสมทบให้ร้อยละ 10 โดยตกลงจ่ายทุกเดือน
1.6 บริษัทตกลงเพิ่มค่ากะใหม่ดั้งนี้ 6 บริษัทตกลงเพิ่มค่ากะใหม่ ดั้งนี้ 1.  พนักงานทั่วไป 190 บาท 2. หัวหน้างาน  200 บาท  3. ผู้จัดการฝ่าย 210 บาท และ 4. ผู้จัดการทั่วไป   220 บาท
1.7 บริษัทตกลงปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนปรับอากาศ (ติดแอร์) ภายในโรงงาน ปรับปรุงโรงอาหารแบบปิดติดแอร์ ภายในปี 2011
1.8 บริษัทตกลงขยาย การคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล งบหมดให้ยืมงบปีต่อไป (แก้ไขระเบียบบริษัท ขยายสิทธิ์)
1.9 บริษัท ตกลงขยายสิทธิ์การกู้ยืมเงินไม่มีดอกเบี้ย ขยายเวลาการผ่อนระยะยาว (แก้ไขระเบียบบริษัท ขยายสิทธิ์)
1.10 บริษัท ตกลงเพิ่มสายรถรับส่ง 
 
2.  บริษัท โชนันยูนิเทคประเทศไทย  จำกัด ได้ทำการเจรจาต่อรองอกับสหภาพแรงงานอยู่  5 ครั้ง โดยบริษัทแต่งตั้ง นาย ทาซึโอ คอนโด กรรมการผู้จัดการฯ   เป็นผู้แทนเจรจาฝ่ายนายจ้างและกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัทอีก 3 ท่าน ในส่วนของสหภาพแรงงานแต่งตั้งนาย ธีระพงษ์ มาทมาร รอง ประธานสหภาพฯและกรรมการพื้นเกตุเวย์ เป็นผู้แทนเจรจาของสหภาพแรงงานตกลง ปรับสภาพการจ้าง และ สวัสดิการ กับสหภาพแรงงาน ดังนี้
2.1 บริษัทตกลงจ่ายโบนัสประจำปี 53 ให้กับพนักงานทุกคน 3.4เท่า +3,000บาท จ่ายโบนัสกลางปี 54 เดือนกรกฎาคม 1 เท่าของฐานเงินเดือน
2.2 บริษัทตกลงปรับค่าจ้างประจำปี 54 ที่ 4.5%+200 บาท ที่เกรด C
2.3 บริษัทตกลงลดวันทำงานในปี 2554 เหลือ 264 วันทำงาน
2.4 บริษัทตกลงปรับเพิ่มค่ากะให้พนักงานทุกคนในอัตรา 100 บาท ต่อคืน
2.5 บริษัทตกลงจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายในปี 2555
2.6 บริษัทตกลงทำประกันกลุ่มในเรื่อง ประกันสุขภาพให้กับสามีภรรยา ของพนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร 3 คน บุตรจะได้สิทธิ์คุ้มครองจนถึงอายุไม่เกิน 20 ปีบริบรูณ์ หรือจนกว่าบุตรจะได้รับสิทธิความคุ้มครองจากสวัสดิการประกมครองจากสวัสดิการประกนสังคม หรือ จากภาครัฐ
2.7 บริษัทตกลงปรับค่าอาหารเป็น   35 บาท ต่อวัน
2.8 บริษัทอนุญาตให้กรรมการสหภาพแรงงานไปอบรมสัมมนาตามที่สหภาพแรงานจัด หนังสือเชิญขององค์กรต่างๆ โดยไม่ถือว่าเป็นวันขาดงาน หรือวันลา
 
3. บริษัท ไดอะโมเดริ์น เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด ได้ทำการเจรจาต่อรองอกับสหภาพแรงงานอยู่  5 ครั้ง โดยบริษัทแต่งตั้ง นาย ฮาสุฮิละ ทาชิบานะ กรรมการผู้จัดการฯ   เป็นผู้แทนเจรจาฝ่ายนายจ้างและกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัทอีก 3 ท่าน ในส่วนของสหภาพแรงงานแต่งตั้งนาย เสน่ห์ ศรีพรม รอง ประธานสหภาพฯและกรรมการพื้นอมตะนคร   เป็นผู้แทนเจรจาของสหภาพแรงงาน ตกลงปรับสภาพการจ้าง และ สวัสดิการ กับสหภาพแรงงาน ดั้งนี้
3.1 บริษัทตกลงจ่ายโบนัสประจำปี 53 เท่ากับ 4.5 เท่า +7,000บาท
3.2 บริษัทตกลงลดวันทำงานปี 2554 เหลือ 266 วันทำงาน ปี2555 ลดเหลือ 264 วันทำงาน
3.3 บริษัทตกลงปรับเพิ่มค่ากะสำหรับพนักงานทุกคน 125 บาทต่อคืน หัวหน้างาน 130 บาทต่อคืน
3.4 บริษัทตกลงปรับค่ารักษาพยาบาลเป็น   15,000 บาทต่อปี
3.5 บริษัทตกลงปรับเพิ่มเบี้ยขยันเป็น   600 บาทต่อเดือน
3.6 บริษัทจะทำสนามฟุตชอล   สนามเปตอง   ที่พักผ่อนบ้านทรงไทย และจัดสวนหย่อมปรับภูมิทรรค์บริเวณโรงงาน
3.7 บริษัทตกลงดูดฝุ่นทุกชั่วโมง ภายในโรงงาน และชื้อเครื่องดูดฝุ่นเพิ่ม 5 ตัว
3.8 บริษัทตกลงปรับเพิ่มยูนิฟร์อมเป็น 3 ชุดต่อปี
3.9 บริษัทปรับค่าเดินทางมาทำงานสำหรับพนักงานเริ่มต้นที่ 10 บาท   500 เมตรจากบริษัทถึงที่พักแต่ไม่เกิน   60 บาทต่อวัน
3.10 การปรับเงินประจำปีบริษัทและสหภาพแรงงานไว้เจรจากันปีใหม่ 2554 
 
นายธนาคร สงคราม  เลขาธิการสหภาพแรงงาน ทีไอดี  กล่าวว่ารู้สึกพอใจกับข้อตกลงการปรับสภาพการจ้างในครั้งนี้  เพราะว่าการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงาน สามรถตกลงกันได้ บนพื้นฐาน  ได้กันทั้งคู่เป็นการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  บริษัทเปรียบเสมือนล้อรถข้างซ้ายส่วนสหภาพแรงงาน เปรียบเสมือนล้อรถข้างขวา ยังคงขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มทักษะของคนงาน บริษัทและสหภาพฯทำงานควบคู่กัน   เพื่อความมั่นคงในการทำงานของคนงานโลหะในประเทศไทย
นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ รายงาน