คนงานโลหะ เพิ่มทักษะสร้างวิทยากรผู้นำแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม  2554 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ แห่งประเทศไทย(ALCT) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ”  ณ สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 22 คน

นายสุเทพ  อู่อ้น รองเลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า  ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ต้องการให้ผู้นำแรงงานสามารถ บรรยาย เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างเป็นมืออาชีพเพื่อนำกลับไปอธิบายทำความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กรของตนเองถึงเหตุและผลที่ว่าทำไมต้องจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ดีหรือไม่ อย่างไรเพื่อให้นำกลับไปใช้งานได้จริงในองค์กรของตนเอง.

นายธนกิจ  สายโสภา รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า องค์กรแรงงานนั้นเป็นองค์กรอิสระจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากการแทรกแซง จากองค์กรภายนอก ในฐานะที่เราเป็นผู้นำแรงงานเราจึงควรแสวงหาผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้สมาชิกของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การที่เราจะเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเราต้องทำความเข้าใจและให้เหตุผลกับสมาชิกของเราให้ได้ว่าเก็บทำไม เก็บเพื่ออะไร ทำไมต้องเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือภายในองค์กร ต่อไป

                                                                     กระมนต์  ทองออน ศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการ รายงาน