คนงานโลหะ ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ประเทศไทยร่วมเดินหน้าความเป็นหนึ่ง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555ทีผ่ามา คนงานโลหะฯ เคมีภัณฑ์ และสิ่งทอ ได้ประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมสำนักงาน สมาพันธ์แรงงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะ แห่งประเทศไทย (TEAM) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ การทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านวิชาการ และภาคสนาม ก่อนนำไปสู่การควบรวมเป็น IndustriALL THAILAND ในอนาคต โดยมีองค์กรสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย (ICEM) สหพันธ์แรงงาน สิ่งทอ แห่งประเทศไทย (ITGWFT) สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT)

จากการประชุมในครั้งนี้มีข้อสรุปแนวทางการควบรวมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการแรงงาน ตามนโยบายขององค์กรแม่ต่างประเทศ

1.  จัดตั้งคณะทำงาน  จากผู้แทนของแต่ละองค์กรเพื่อประชุมและประสานงานร่วมกัน   โดยจะคัดเลือกเข้ามาองค์กรละ ไม่ต่ำกว่า 5 คน   โดยให้แต่ละองค์กรไปคัดสรรกรรมการเอง

2.  จัดประชุมร่วมกันในรูปแบบสัญจร  เดือนละ 1 ครั้ง ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ กรณีที่ใดไม่พร้อมในรอบการประชุมให้ TEAM รับผิดชอบแทนในเดือนนั้น ๆ

3.  ในขณะที่ยังควบรวมกันไม่ได้  ให้ใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเป็นพี่เป็นน้องและรักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้น  โดยการทำกิจกรรมทุกครั้งถ้าต้องทำเสื้อให้ใช้โลโก้ IndustriALL THAILAND เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนที่มีจุดยืนคือเป็นองค์กรเดียวกัน

4.  คณะทำงานที่มีการประชุมกัน จะต้องมีการทำแผนงานและกิจกรรมร่วมกัน ทำแผนระยะยาวเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกัน  มีการเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างและข้อจำกัดความเป็นตัวตนของแต่ละองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน

5.  เมื่อเรามีความกลมเกลียวกันมากขึ้นแล้ว  จะมีการจัดสัมมนาคณะกรรมการทุกองค์กรร่วมกัน เพื่อการควบรวม  และเปิดตัวต่อสาธารณะชนว่าเราคือ IndustriALL ประเทศไทย

6.  จึงเกิดแนวความคิดในเรื่องของการรวมตัวกันของขบวนการแรงงาน  ซึ่งจะต้องรวมภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อจะได้ช่วยเหลือ  พึ่งพาและร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง สร้างอำนาจต่อรองทั้งภายในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ ต้องร่วมกันทำให้เสียงของแรงงานดังขึ้นต้องดังพอที่จะทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศหันมาฟังและหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขประเด็นปัญหาของแรงงาน  จึงมีนโยบายให้กับประเทศสมาชิกฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์  ปรับแนวความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรต้นสังกัดคือ  INDUSTRIALL โดยเริ่มจากการจัดประชุมพูดคุยหารือร่วม  การวางแผนงานและการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อนำไปสู่กันควบรวมองค์กรในแต่ละประเทศสมาชิกฯ จึงก่อให้เกิดการจัดการประชุมร่วมกันตามแผนงานในครั้งนี้

ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน สมุทรปราการ รายงาน