คนงานโคบาเทคชุมนุม ร้องเรียนตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างถูกย้ายงาน

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.00 น.คนงานโคบาเทค ประเทศไทย  ชุมนุมบริเวณหน้าบริษัท โคบาเทค ประเทศไทยจำกัด เพื่อร้องเรียนกรณีที่มีการ โยกย้าย หน้าที่การงานของกรรมการลูกจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นตัวแทนเจรจาข้อเรียกร้อง และอนุกรรมการสหภาพแรงงานรวม 3 คน ประกอบด้วย

1. นายวัชรินทร์  ทองสาว กรรมการสหภาพแรงงาน เป็นกรรมการลูกจ้าง ซึ่งเป็นตัวแทนเจรจาข้อเรียกร้อง โดยการโอนย้ายจากตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานแผนก BENCH (กลึงชิ้นงานด้วยมือ) ไปรับผิดชอบเป็นหัวหน้ากิจกรรม T-KEN (ไคเซ็น การลดต้นทุน) โดยมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าว เป็นการลดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของลูกจ้างที่เคยมีอยู่เดิม และไม่มีหน่วยงานต้นสังกัดอยู่

2. นายสมโภช  ธัญญเจริญ กรรมการสหภาพแรงงาน และกรรมการลูกจ้าง ซึ่งเป็นตัวแทนเจรจา โดยย้ายจากหน้าที่ ล้างชิ้นงาน (Washing) แผนก PC มาทำงานในส่วนของการเตรียมชิ้นงานส่งลูกค้า (Packing) และต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ได้ถูกย้ายมาทำหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างเดียว เมื่อเสร็จจากการขับรถโฟล์คลิฟท์แล้ว ให้นั่งอยู่กับที่ห้ามเดินไปไหน ถ้าจะไปได้ต้องไปห้องน้ำ หรือดื่มน้ำเท่านั้น

3. นางธัญชนก  บัวสมบรูณ์ ซึ่งเดิมได้อยู่ในแผนกวางแผนการผลิต (PC) ถูกโยกย้ายมาอยู่แผนกฝ่ายผลิต กระบวนการผลิตที่ 1 (Production) โดยทางสหภาพแรงงานฯได้มีหนังสือแต่งตั้งให้ นางธัญชนก บัวสมบรูณ์ เป็นอนุกรรมการสหภาพแรงงานฯ ตั่งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลืองานสหภาพแรงงานฯ

ทั้งนี้ การย้ายหน้าที่ทำงานดังกล่าวของแผนก PC ทั้งสองคน ได้มีการรับพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว 11 เดือน มาทำหน้าที่แทนคนทั้งสอง และมีการย้ายกล้องวงจรปิดจำนวน 3 ตัว เพื่อมาติดในไลน์การผลิตในวันหยุด และ ต่อมาบริษัทฯได้ชี้แจงว่า การติดกล้องดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันขโมยเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินในบริษัทฯ

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน