คนงานอ้อมน้อยฯรุกอบรมวิทยากรด้านความปลอดภัย

วันที่ 26 – 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  ณ. พนาศรมรีสอร์ท  ต. บางใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยให้กับคณะกรรมการในกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่    เพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการเป็นวิทยากรในครั้งนี้  ได้ออกมานำเสนอถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย ว่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

โดยนางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย   รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรม ช่วงแรกจะให้ผู้เข้าร่วมทุกคน นำเสนอคนละ 10 นาที  เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยมีอะไรบ้าง และนายจ้างมีหน้าที่อะไร ช่วงที่  2  นำเสนอคนละ 15 นาที  เรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเจ็บโรคจากการทำงาน

นายทวีป   กาญจนวงค์   ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวถึงหลักเกณฑ์การเป็นวิทยากร การเป็นวิทยากรสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น 1. การบรรยาย  2.การปาฐกถา 3. การให้ความรู้ในเรื่องต่างฯ  สิ่งที่วิทยากรต้องเตรียมข้อมูลในการพูด  ต้องมีการพูดอารัมภบทก่อนเข้าเนื้อหา มีเนื้อเรื่องที่น่าฟังและติดตามต้องมีบทสรุปของเรื่องที่พูด และเนื้อหาต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้

 ผู้เข้าร่วมทุกคนออกไปนำเสนอถึงบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ  นายจ้าง ลูกจ้าง  มีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ. ร.บ.ความปลอดภัย  มีการนำเสนอที่แตกต่างกัน โดยสรุปผู้ฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสามารถสื่อให้เพื่อนได้เข้าใจถึงหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

วันที่สองของการฝึกอบรม มีการทำบทบาทสมมุติ การทำงานร่วม ระหว่าง ลูกจ้าง  นายจ้าง และหน่วยงานรัฐ โดยแบ่งกลุ่มเป็น  2  กลุ่ม  เพื่อทำบทบาทสมมุติในการเป็นตัวแทนคนงานเข้าไปเจรจากับนายจ้างเมื่อคนงานไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง  เพื่อให้รู้การเข้าถึงสิทธิและสามารถให้คำปรึกษากับคนงานและสมาชิกได้  เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน  และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ   เพื่อให้รู้การเข้าถึงสิทธิและสามารถให้คำปรึกษากับคนงานและสมาชิกได้

 รายงานโดย  นางสาวดาวเรือง   ชานก   นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่