คนงานสระบุรีฉุน! แต่งดำประชด! จุดเทียนส่องทางให้ข้าราชการแรงงาน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.30-19.30 น. คนงานในนาม กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการแต่งชุดสีดำ และจุดเทียนพร้อมทั้งได้มัดผ้าสีดำ ณ บริเวณริมทางหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการประท้วงการทำหน้าที่ของข้าราชการ กระทรวงแรงงานที่ไม่มีวิสัยทัศน์ด้านแรงงานสัมพันธ์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่าร้อยคน

นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง เปิดเผยว่า หน้าที่หลักของข้าราชการกระทรวงแรงงานต้องดูแลลูกจ้างและนายจ้างทั้งในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนโดยมีเครื่องมือคือกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ด้วยระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อความสงบสุขของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศแทนที่ภาคเกษตร จำเป็นต้องมีข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในระบบแรงงานสัมพันธ์ และมีวิสัยทัศน์ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานบ้านเมืองให้สงบสุขดั่งเจตนารมณ์การตั้งกระทรวงแรงงาน

จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมระดับสำคัญของประเทศ ต้องเกี่ยวข้องกับการอาศัยทักษะการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบการที่ต้องมีการทำงานร่วมกับทั้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน-นายจ้าง-ลูกจ้างและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มิใช่คนปัจจุบันขณะนี้ที่ยังขาดทักษะการทำงานเชิงเดี่ยว แน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไขจากกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นั่นหมายถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ไม่ให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานไปประจำต่างจังหวัด แม้จะมีการส่งสัญญาณขององค์กรลูกจ้าง คนงาน ถึงสภาพปัญหาในหลายครั้งหลายคราต่อ กระทรวงแรงงานแล้วก็ตาม ก็มิได้รับการสนองตอบต่อการแก้ไข

สุดท้าย เมื่อสิ้นหวังในระบบราชการต่อการแก้ปัญหาให้คนงานยากคนจน เราคงหวังได้แค่เพียง แรงศรัทธาอันกล้าแกร่งของพวกเรา คนงานตัวเล็กตัวน้อย ที่จะสะท้อนเจตนาผ่านพิธีกรรมในวันนี้ โดยพร้อมใจกันใส่เสื้อสีดำเพื่อแสดงการไว้อาลัยต่อระบบการทำงานของกระทรวงแรงงาน และร่วมกันจุดเทียนเพื่อให้ส่องแสงนำทางให้กับสถานที่ตั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยหวังว่าภายภาคหน้าจะมีความสว่างเพียงพอที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้ไปสู่ความสงบสุข ดำรงระบบแรงงานสัมพันธ์ของนายจ้าง ลูกจ้างและหน่วยงานรัฐให้ยั่งยืนต่อไป ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ ว่า..ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมแก้ไข

นักสื่อสารแรงงานพื้นที่ สระบุรี รายงาน