คนงานยานยนต์ พร้อมเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM)และสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ แรงงานไทยจะปรับตัวอย่างไร เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 (AEC)  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 55 ที่โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้นำแรงงานได้เรียนรู้ข้อมูลแรงงานในกลุ่มอาเซียน ศึกษาแหล่งทุนในการเคลื่อนย้ายการลงทุน และเป็นการประสานความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉาะในส่วนของสิทธิแรงงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ต้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ทั้งสิทธิการรวมตัว ในการปกป้องสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของสหภาพแรงงาน การคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายที่แต่ละประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองตามหลักยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการแรงงาน ผู้เข้าร่วมการสัมมนาต้องเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งหมด โดยการลงลงทะเบียนคนละ 800 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 คน จากสมาชิกทั้งสององค์กร

ศาสตราพิชาน แล ดร.ดิลกวิทยารัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์การเมืองด้านแรงงาน แรงงานไทยฝีมือไม่เป็นรองใคร ภาษาอังกฤษไม่เป็นอุปสรรค เพราะทุนบ้านเราเป็นทุนญี่ปุ่น ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการเปิดเสรีให้กับกลุ่มทุนเลือกซื้อแรงงานราคาถูก  เอาเป็นข้ออ้างในการย้ายฐานการผลิต  เป็นการข่มขู่การเรียกร้องของลูกจ้าง ทุนมุ่งแข่งขันการผลิต เพื่อเศรษฐกิจมากกว่าการอยู่รวมกันของสังคม เช่น วันหยุดประเพณี วันสำคัญทางศาสนาก็ไม่หยุด นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันทำงานโดยไม่ให้ความสำคัญ การอยู่ร่วมกันของแรงงานกับครอบครัว มองว่าการเปิดเสรีทางการค้านั้น   ในส่วนภาคส่วนของกระบวนการแรงงานต้องเปิดสหพันธ์แรงงานอาเซียน เพื่อปรับโครงสร้างกฎหมายแรงงานและกฎหมายค่าจ้างไม่ให้ต่ำกว่าปัจจุบันหรือค่าจ้างเท่ากันทั้งอาเซียน

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน TEAM รายงาน