คนงานปิโตรเลียมจัดเสวนาครบรอบ 30 ปี – จากอดีต ถึงปัจจุบัน มุ่งมั่นสู่อนาคต

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทสไทย (PCFT) จัดเสวนาครบรอบ 30 ปี PCFT.- จากอดีต ถึงปัจจุบัน มุ่งมั่นสู่อนาคต เชิดชูผู้ก่อตั้ง พร้อมจัดฉลองครบรอบ 30 ปี กรกฏา นี้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555  ณ รร.แมนฮันตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ฝ่ายวิชาการ สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย (PCFT) ได้จัดเสวนา30 ปี PCFT.- จากอดีต ถึงปัจจุบัน มุ่งมั่นสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์
 
1.  เพื่อให้ผู้นำรุ่นเก่าได้ถ่ายองค์ความรู้กับสมาชิก
 
2.  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดงานครบรอบ 30 ปีสหพันธ์แรงงาน
 
3.  เพื่อให้สมาชิกสหพันธ์แรงงานฯได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสหพันธ์แรงงานฯ
 
4.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 
5.  เพื่อความเข้มแข็งขององค์กรอย่างยั่งยืน
 
6.  เพื่อจัดเก็บประวัติศาตร์และผลงานลงในเว็บไซด์และเผยแพร่ให้กับสาธารณะชนได้รับรู้
       
ในงานนี้ผู้จัดได้เชิญอดีตผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯในอดีตมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้ผู้เข้าร่วมเสวนาที่สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คนได้รับรู้ เช่น นายอรรคพล ทองดีเลิศ นายสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ผู้ก่อตั้ง/อดีตประธานสหพันธ์ฯ นายเสถียร โพธิ์สุวรรณ ผู้ก่อตั้ง นายบุญเลิศ คาบุตรดี อดีตประธานสหพันธ์ฯ และ นายอิสระมุสิกอง อดีตเลขาธิการสหพันธ์ฯ  อดีตผู้นำต่างๆได้พูดถึงการต่อสู้ของขบวนการแรงงานในอดีตว่า เป็นไปอย่างเข้มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่สำคัญมีความเสียสละสูง ในอนาคตอยากเห็นสหพันธ์ฯมีความเติบโตมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นและต้องจัดหาสำนักงานของสหพันธ์ฯให้เกิดขึ้นให้ได้ นอกจากนั้นได้ให้ผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นต่างๆกับอดีตผู้นำจนได้เวลาพอสมควร
            
นายชัยยุทธ ชูสกุล ประธานสหพันธ์ ได้กล่าวยกย่องเชิดชูและขอบคุณอดีตผู้ก่อตั้งที่ได้สร้างสหพันธ์ฯให้เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของแรงงานได้ รวมทั้งขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกคน โดยพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะต่างๆจากวงเสวนาไปปฏิบัติเพื่อทำให้สหพันธ์ฯเข้มแข็งยิ่งขึ้นและในโอกาสนี้จะตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี สหพันธ์ฯ ในวันที่ 22 ก.ค 55 นี้ พร้อมเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน    
    
รายงานโดย  นาย มนัส อินกลัด    นักสื่อสารแรงงาน สพ.ปิโตรเลียมฯ