คณะทำงานข้ามชาติ จัดรณรงค์วันแรงงานข้ามชาติสากล

เนื่องในวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล และในวันนี้หลายประเทศได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พัฒนารวบรวมข้อเสนอ และยื่นข้อเสนอด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ต่อรัฐบาล และสังคม คณะทำงานเพื่อพัฒนารูปแบบ กลไก หลักประกันทางสังคม ที่เหมาะสมสำหรับแรงงานข้ามชาติได้มีมติร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากลประจำปี 2555  ในวันอาทิตย์ที่16 ธันวาคม 2555 โดยช่วงเช้าเวลา 9.00 น. จะมีการจัดเดินขบวนรณรงค์ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – ไปยังอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา และต่อด้วยเวทีเสวนาทางวิชาการฯและช่วงบ่ายเวลา – 13.00 น.จะมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การจ้างงานแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ(พม่า ลาว กัมพูชา ) ในประเทศไทยมีทั้งเข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมาย และหลบหนีเข้าเมืองมาทำงานมีจำนวนมากกว่า 2 – 3 ล้านคน โดยตัวเลขการเข้ามาทำงานที่มีใบอนุญาตทำงาน และมีพาสปอร์ต ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเพียง 1.9 ล้านคน ซึ่งแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองทำงานมีเอกสารครบถ้วนนั้น ตามกฎหมายแรงงานจะบังคับให้นายจ้างแจ้งเข้าเป็นสมาชิก และต้องจัดเก็บส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม ตามมาตรา 33 เพราะถือว่าแรงงานข้ามชาติในส่วนนี้มีนายจ้างและเข้ามาทำงานโดยมีสถานประกอบการรับรอง ฉะนั้นจึงเป็นแรงงานที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งระบบ อย่างไรก็ตามการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ยังพบปัญหาสำคัญใน 3 ประเด็นหลัก คือ 

หนึ่ง ปัญหาการขาดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติระยะยาว เช่นการจดทะเบียนใบอนุญาตทำงานปีต่อปี หรือความไม่ชัดเจนในการขอการพิสูจน์สัญชาติ และขึ้นอยู่กับการกำหนดนโยบายของนักการเมืองเป็นหลัก

สอง การขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำงานด้านแรงงานข้ามชาติ เพราะยังมีการบริหารจัดการแยกส่วนการทำงาน

สาม การบังคับให้กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ และการช่วยเหลือแรงงาน เมื่อถูกละเมิด โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความปลอดภัยจากการทำงานในสถานประกอบการ และการเข้าถึงสิทธิประกันสังคม รวมทั้งการขาดสิทธิการรวมตัว เจรจาเพื่อปกป้องสิทธิแรงงานในการทำงาน และร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ดังนั้นจึงเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ ส่งผ่านข้อมูล สถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติ และแรงงานไทยในการ ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเฉพาะประเด็นการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่โยงใยกับสถานะภาพการเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เห็นช่องทาง รูปแบบการเข้าถึงสิทธิสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม และการรวมกลุ่ม เจรจาในหลักการขององค์กรแรงงาน(ILO) และหลักสิทธิมนุษยชนสากล เป็นต้น

คณะทำงานเพื่อพัฒนารูปแบบ กลไก หลักประกันทางสังคม ที่เหมาะสมสำหรับแรงงานข้ามชาติ ประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน มูลนิธิร่วมมิตรไทย–พม่า มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)  โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM) หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์แห่งประเทศไทย (ADRA) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  ร่วมกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ทางคณะทำงานฯ ได้มีมติร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากลประจำปี 2555  ในวันอาทิตย์ที่16 ธันวาคม 2555 โดยช่วงเช้าเวลา 9.00 น. จะมีการจัดเดินขบวนรณรงค์ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – ไปยังอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา และต่อด้วยเวทีเสวนาทางวิชาการฯและช่วงบ่ายเวลา – 13.00 น.จะมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน