ก.เตรียมเสนอค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออีก11 สาขาอาชีพ

กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มอีก 11 สาขาอาชีพจากเดิม ที่เคยกำหนดไปแล้ว 11 สาขาอาชีพก่อนหน้านี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ลูกจ้างที่มีฝีมือหรือกึ่งฝีมือได้รับอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม ตามทักษะฝีมือโดยจะมีผลบังคับใช้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน
 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มอีก จำนวน 11 สาขาอาชีพ (จากเดิมที่ได้กำหนดไปแล้ว 11 สาขาอาชีพ) ซึ่งแต่ละสาขาอาชีพจะมีอัตราค่าจ้างไม่เท่ากัน โดยเริ่มตั้งแต่ 250 – 690 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 
กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ได้แก่
 
1.    ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 430 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 550 บาท
2.    ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท
3.    ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 370 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 690 บาท
     
กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ได้แก่
 
1.    ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 410 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 520 บาท
2.    ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 260 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท
3.    ช่างฉาบปูน ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 410 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 520 บาท
4.    ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 280 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 390 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท
   
 กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่
 
1.    ช่างเย็บ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 250 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 340 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 430 บาท
2.    ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)  ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาทระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 550 บาท
3.    ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
4.    ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 250 บาท ระดับ 2 อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท ระดับ 3 อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท
 
ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจะเป็นตัวกระตุ้นให้แรงงานไทยเกิดการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อให้ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ สำหรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในครั้งนี้เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมชุดที่ 2อีก11สาขาอาชีพ หลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือชุดแรกไปแล้ว 11สาขาอาชีพ เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในครั้งนี้ เมื่อปลัดกระทรวงแรงงาน ลงนามในประกาศฯ แล้ว จะนำเสนอ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว (แหล่งที่มา: กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
 
หมายเหตุ  สมัยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการประทรวงแรงงาน ได้มีการลงนามออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้เป็นมาตรฐานการกำหนดค่าจ้างให้กับลูกจ้างอย่างเหมาสมและเป็นธรรม โดยมีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 กำหนดร่างอัตราตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานครอบคลุม 30 สาขาอาชีพ และผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 (อ่านรายละเอียด ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน )
 
******************************************