การจัดตั้งกลุ่มเพศวิถี ความเป็นเพศที่ไม่ได้รับการยอมรับ

20130629_12404720130629_124618

กลุ่มเพศวิถีในสังคมอินเดียยังไม่ยอมรับการมีของคนเพศที่ 3 กลุ่มนี้อยู่ การทำงานของกลุ่มบาร์วิสกัส เพื่อให้การศึกษารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน จัดตั้งชุมชนเพื่อการดูแล และทำงานด้วยง่ายมากขึ้น

วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างภาวะการนำเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ (นธส.)ได้ดูงานกลุ่มบาร์วิสกัส (Balviksas Dhara) เป็นกลุ่มที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อ กลุ่มเพศวิถี เกย์ กระเทย เด็ก สัตว์ งานเสริมศักยภาพผู้หญิง ทำงานเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มในกลุ่มแรงงาน กลุ่มรักเพศเดียวกัน กลุ่มคนที่แปลงเพศแล้ว (Hisje) คนข้ามเพศ คนที่มีแฟนเป็นผู้หญิง ผู้ค้าบริการกลุ่มคนใช้เข็มฉีดยา เป็นการให้การศึกษารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ โดยให้มีการใช้ถุงยางอนามัยเวลาที่มีเพศสัมพันธุ์ ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน มีการจัดตั้งชุมชนเพื่อการดูแล และทำงานด้วยง่ายมากขึ้น จะรวมกลุ่มกันตามสถานีรถไฟ สวนสาธารณะเป็นต้น

20130629_12162920130629_121652

การทำงานเรื่องของกลุ่มเพศวิถีนั้น ในสังคมอินเดียนั้นยังไม่ค่อยยอมรับการมีของคนเพศที่ 3 กลุ่มคนที่มีการแปลงเพศจากเพศชายเป็นผู้หญิงจะถูกเรียกว่า Hisje เห็นได้ตามท้องถนน จะทำหน้าที่ในการให้พรเด็กแรกเกิด คนแต่งงาน ก็จะให้พรคนตามรถและทุกที่กลุ่มคนเหล่านี้ให้พรก็จะให้เงิน ปัญหาความไม่ยอมรับกลุ่มเพศวิถีในชุมชน สังคม ประเทศอินเดียยังมีกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ผู้ชายมีเพศสัมพันธุ์กัน แต่ในนิวเดลี สามารถแก้ปัญหานี้แล้ว การทำงานตอนนี้มีการอบรมอาสาสมัครด้านสิทธิ เพื่อลงพื้นที่ทำงานให้ความรู้กับกลุ่มเพศวิถีตามชุมชนที่รวมกลุ่ม และให้การศึกษาพื้นฐานด้วย เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้รับการศึกษา ขึ้นอยู่กับครอบครัว ด้วยยังมองเพียงเพศหญิงกับเพศชาย จึงไม่มีใครให้ความสำคัญกับกลุ่มเพศวิถี มีการฝึกอาชีพให้ หากเขาต้องการที่จะมีอาชีพอื่น เช่น การตัดเย็บ ปักผ้า โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์จากรัฐบาล

วาสนา ลำดี นักสื่อสารแรงงาน รายงาน

20130629_11521920130629_115200