กวีซีไรต์ – อบรมเขียนบทความ หวังลับคม เกษตรพันธสัญญา

เมื่อวันที่  4-5  ธันวาคม  2554  ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โครงการวิจัยและสื่อสารสังคมเกษตรพันธสัญญา  โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและแรงงาน  ได้จัดอบรมการเขียนบทความและถ่ายภาพเชิงสารคดี  เพื่อการรณรงค์เกษตรพันธสัญญา  โดยได้รับเกียรติจาก  อ.ธัญญา  สังขพันธานนท์  (  ไพฑูรย์  ธัญญา )  กวีซีไรต์ปี  2530  และคณาจารย์จากสาขาสื่อสิ่งพิมพ์  มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม  มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

สำหรับการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้  เทคนิค  พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกเขียนบทความและถ่ายภาพเชิงสารคดี  พร้อมทั้งพาลงสนามในพื้นที่การเลี้ยงปลากระชังในระบบพันธสัญญาในบริเวณลำน้ำชี  แล้วมาเขียนและถ่ายภาพในรูปแบบการของสารคดี

การฝึกอบรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรม  เพื่อสร้างกระแสกดดันต่อบริษัทธุรกิจการเกษตรที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่ละเมิดสิทธิเกษตรกรหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  โดยจะเปิดเผยให้สาธารณะและผู้บริโภคเห็นประเด็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจการเกษตร  และทำให้การเคลื่อนไหวของเกษตรกรและภาคีมีพลังมากยิ่งขึ้น

โอภาส สินธุโคตร   นักสื่อสารเกษตรพันธะสัญญา รายงาน