กล่อมคนงานใหม่ทำงานรวม OT 12 ช.ม.ต่อวัน

DSC02519

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเอ็นเอ็กช์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลน)จำกัด จัดอบรมเด็กใหม่เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการสภาพการในบริษัทและเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง ถูกแบ่งเป็น 2 กะ คือ เข้า 07.00ถึง19.00 น.และ 19.00-07.00 น.คิดเป็น OT(ล่วงเวลา) 3.5 ช ม โดยกำหนดเป็นสัญญาจ้างของบริษัทเอ็นเอ็กพีฯ

P5010534เอ็นเอ๊กซ์พี3

การเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานโดยให้คนงานทำงานวันละ 12 ชั่วโมงสัปดาห์ละ48 ชั่วโมง (ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน) แบ่งวันละ 2 ช่วง (กะ) เวลา 07.00-19.00 น. เวลากลางคืน 19.00-07.00 น. จากเดิมการทำงานจะเป็น 3 กะ นั้นได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กพี แมนูเฟคเจอริ่ง และมีการพิพาทษ์แรงงาน ปิดงานสหภาพแรงงานฯ นำไปสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่านายจ้างสามารถกระทำการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งส่วนใหญ่ 80% ของพนักงานทั้งหมด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน

แต่ทั้งนี้สหภาพแรงงานยังมีความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพนักงานเป็นเหตุทำให้พนักงานขาดรายได้และทำให้สภาพครอบครัวเกิดปัญหาไม่มีเวลาให้กัน และพนักงานที่ไม่เห็นด้วยกับระบบบางส่วนยังคงทำงาน โดยถูกแยกการทำงานกะ ทำให้พนักงานถูกแบ่งเป็นสองส่วน

นักสื่อสารแรงงาน รังสิต รายงาน