กลุ่ม สร.อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จัดระดมทุน ทำบุญไหว้พระ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

SAM_2106

วันที่  15  กันยายน  2556  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  จัดนำเที่ยวทำบุญไหว้พระที่  จ.ฉะเชิงเทรา  และ  จ.ราชบุรี รวมรถ  9  คัน เพื่อระดมทุนไว้จัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ รวมถึงประเด็นการขับเคลื่อนของขบวนการแรงงานในระดับนโยบาย  ซึ่งที่  จ.ฉะเชิงเทรา  มีรถไปทำบุญ  4  คัน ไปไหว้พระ  3 วัด และไปเที่ยวทะเลบางแสน

การจัดนำเที่ยวทำบุญครั้งนี้นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องับคนงาน โดยอาศัยช่วงขณะเดินทาง เช่น บนรถของพนักงานบริษัท  แอล  ที  ยู  แอพพาเรลส์  กรรมการได้ให้ความรู้เรื่องประกันสังคมกับคนที่ไปทำบุญด้วย ซึ่งมีทั้งคนไทยและคนพม่า ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ  เช่น การเจ็บป่วยนอกงานใช้สิทธิประกันสังคม  และไม่ต้องสำรองจ่ายหากเรามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้  เพราะ  3  หน่วยงานได้มีการทำ  MOU ร่วมกันในการให้บริการสาธารณะสุขกับประชาชน  และกรณีเจ็บป่วยจากการทำงานใช้กองทุนเงินทดแทน ซึ่งนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุน  หากเกิดอุบัติเหตุเวลาทำงานแล้วบริษัทไม่ได้นำส่งโรงพยาบาล  แต่เราไปหาหมอเองเมื่อเลิกงานก็ต้องแจ้งกับโรงพยาบาลว่าบาดเจ็บในเวลาทำงาน  ที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องแจ้งให้หัวหน้างานและ จป. ทราบก่อน  และกรณีชราภาพ  ที่คนงานให้ความสนใจว่าหากส่งครบ  15  ปี  แต่อายุยังไม่ถึง  55  ปี  ได้ลาออกจากงานก่อนจะมีสิทธิได้รับเงินบำนาญหรือไม่  ชี้แจงมีสิทธิได้รับแต่ต้องรออายุครบ  55  ปีก่อนจึงไปยื่นขอรับสิทธิโดยนำหลักฐานการส่งสมทบหรือบัตรที่แสดงการเป็นผู้ประกันตนไป  และกรณีเสียชีวิตก่อนที่อายุจะครบ  55  ปี  จะได้เงินบำนาญหรือไม่  ชี้แจงเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับเงินในส่วนนี้

SAM_2043SAM_2081

การจัดนำเที่ยว  ทำบุญในแต่ละปีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้คนงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการระดุมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมของกลุ่มรวมถึงร่วมขับเคลื่อนกับขบวนการแรงงานที่ขับเคลื่อนในระดับนโยบาย  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วกว่า  30,000 บาท

                                                          นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   รายงาน