กลุ่ม สร.ภาคตะวันออกฯวางแผนเสริมความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่15-16 มิถุนายน 2556 นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกรายงานว่า กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการวางแผนงานกลุ่ม” ณห้องประชุม IRPC จำกัด มหาชน โดยมีนายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัด มหาชน และนายโยธิน แก้ววิเชียร ประธานสหภาพแรงงานพนักงาน IRPC ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมสัมมนาจากกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และนายไกรฤกษ์ สมนึก รองประธานฝ่ายวิชาการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ จากนั้นนายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกได้กล่าวเปิดการสัมมนา

ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่องทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการองค์กรโดย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ได้กล่าวว่าจุดอ่อนของสหภาพแรงงานคือการไม่รู้จัดวิธีการบริหารจัดการองค์กร หลักที่ต้องมีเรียกว่ากระดูกของการบริหารคือ 1.วิสัยทัศน์ 2.วัตถุประสงค์ 3.พันธกิจหรือภารกิจ 4.องค์การ 5.บุคคล โดยต้องเริ่มจากบุคคลที่รวมตัวกันเป็นองค์การ ซึ่งต้องดำเนินภารกิจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้

996181_259290914213339_2101280737_n 973453_259525440856553_1440984358_n

936409_473002126120478_777309600_n

สิ่งๆต่างที่จะเป็นส่วนประกอบให้องค์กรดำเนินการไปได้มีอยู่ 4 ประการคือ 1. คน 2.ทุน/เงิน 3. อุปกรณ์ 4. การจัดการ คือถ้ามีคนที่มีความสามารถและมีทุนที่จะดำเนินกิจกรรมได้มีอุปกรณ์เครื่องมือและมีการบริหารจัดการที่ดีองค์กรก็จะเติบโตมั่นคง

ส่วนหลักในการบริหาร 7 ประการนั้นคือ 1. ต้องมีการวางแผนงานที่ดี 2. การจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 3. การรู้จักคัดสรรคนให้เหมาะกับงาน 4. การอำนวยการต้องเป็นระบบ 5. การประสานงาน 6. การรายงานผล 7. งบประมาณ และต้องบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลคือต้องยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใสการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและหลักการคุ้มค่า ใครอยู่ในตำแหน่งอะไรต้องทำให้ชัดตามข้อบังคับและข้อกฎหมายรวมถึงการทำข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ

ในช่วงบ่ายเป็นการระดมสมองเพื่อกำหนดแผนและวิสัยทัศน์ของกลุ่มภาคฯโดยให้แต่ละพื้นที่ได้แก่ พื้นที่อมตะนคร พื้นที่บ่อวิน พื้นที่แหลมฉบัง และพื้นที่ อ.เมืองจังหวัดระยอง จากนั้นให้มารายงานในช่วงเช้าของวันที่ 16 มิถุนายน เพื่อที่จะนำความเห็นของแต่ละกลุ่มมารวมกันเป็นแผนงานของกลุ่มภาคฯจะได้สอดรับกับแผนงานของแต่ละกลุ่มซึ่งคงมีความคืบหน้าภายในเดือนกรกฎาคมหลังการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการกลุ่มภาคฯ

ในช่วงเช้าวันที่ 16 มิถุนายน เป็นการนำเสนองานของแต่ละกลุ่มพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่แผนงานจะใกล้เคียงกันมาก เช่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับองค์กรสมาชิกและกลุ่มภาคฯ เร่งขยายการจัดตั้ง การสร้างพันธมิตรทางการเมือง การยกระดับการต่อสู้ทางการเมือง การจัดการศึกษา การมุ่งสู่การเป็นสหภาพแรงงานแบบประเภทอุตสาหกรรม จะมีแตกต่างบ้างเช่นจากพื้นที่บ่อวินนำเสนอเรื่องการสร้างสำนักงานที่เป็นของตัวเองและมีการบริหารจัดการแบบครบวงจรทั้งห้องประชุมสัมมนา มีร้านค้าสหกรณ์ มีลานกีฬาฯลฯ หรือจากทางพื้นที่อมตะก็จะนำเสนอในเรื่องการทำงานกับนักการเมืองท้องถิ่นและชุมชน จากนั้นจะเป็นการระดมสมองกำหนดวิสัยทัศน์โดยการนำวิสัยทัศน์ของแต่ละกลุ่มมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว จนได้วิสัยทัศน์ของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกว่า “รวมพลังสามัคคี เพื่อศักดิ์ศรีแรงงาน สร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย”

ในช่วงบ่ายได้มีการบรรยาย “เรื่องกรรมกรกับบทบาททางการเมือง” โดยนายสมศักดิ์ โกสัยสุข ซึ่งจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับการสร้างอำนาจต่อรองทางการเมือง ประวัติศาสตร์ที่ขบวนการแรงงานเกี่ยวข้องกับการเมืองตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนปัจจุบัน โดยปิดการสัมมนาเวลา14.00 น. จากนั้นกรรมการบริหารกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกได้ประชุมประจำเดือนสิ้นสุดเวลา16.00 น.

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน