กลุ่มแรงงานแถลงต่อสังคม ย้ำนายจ้างสมบูรณ์ โซมิคไม่เคารพสิทธิแรงงาน นัดรวมพลแก้ปัญหาวันนี้

6

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกร่อนหนังสือเรียกสมาชิกประชุมด่วน ร่วมแก้ปัญหาการเลิกจ้างแกนนำสหภาพแรงงานฯ ศุกร์ที่ 12 ก.ค. 56 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป   ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าบริษัทสมบูรณ์โซมิคฯ ซอย 4 นิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง ส่วนกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกออกแถลงการณ์ ถึงประชาชน สหภาพแรงงาน และสื่อมวลชน บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงาน 5 คน เสนอร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ทำให้พนักงานทุกคนได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันซึ่งเขาเหล่านั้นก็มีชีวิตและ “มีค่าความเป็นคนไม่ได้แตกต่างจากที่ผู้บริหารเป็น” 

กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกมีความเป็นกังวลอย่างยิ่งในกรณี  ที่มีการสั่งพักงานเพื่อรอคำสั่งศาลเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการบริหารของสหภาพแรงงานสมบูรณ์โซมิค จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาในหลายปีที่ผ่านสหภาพแรงงานฯ ได้ให้ร่วมมือกับทางบริษัทฯ ในการที่จะทำให้บริษัทฯ ได้มีผลกำไรอย่างสูงสุด ถึงแม้ว่ากรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ต้องปฏิบัติงานอย่างหนักและทำงานล่วงเวลาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อหวังให้บริษัทฯ นั้นได้มีสินค้าส่งทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ พนักงานทุกคนก็ยังเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ต้องการ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการสหภาพแรงงานฯ และสมาชิกได้พยายามที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ เพื่อให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลง แต่ขณะเดียวกันสหภาพแรงงานฯ ก็พยายามที่จะยื่นข้อเรียกร้องและปรับปรุงสภาพการจ้างให้ดีขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และพยายามที่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคีให้ยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันสหภาพแรงงานสมบูรณ์โซมิค ได้พยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยการยกเลิกการจ้างงานในระบบเหมาค่าแรงให้หมดไปจากสถานประกอบการ เป็นการจ้างงานที่เอาเปรียบผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างยิ่ง ทำให้พนักงานทุกคนได้กินอิ่มนอนอุ่นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ทำให้พนักงานทุกคนได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันซึ่งเขาเหล่านั้นก็มีชีวิตและ “มีค่าความเป็นคนไม่ได้แตกต่างจากที่ผู้บริหารเป็น” สิ่งต่างๆ เหล่านี้กรรมการสหภาพแรงงานสมบูรณ์โซมิค ได้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสมาชิกและพนักงานทุกคน

12

ดังนั้น กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ซึ่งมีสหภาพแรงงานสมบูรณ์โซมิค เป็นพันธมิตรด้านแรงงานเสมือนหนึ่งผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน จึงเรียนมายังบริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทุกคน และขอให้บริษัทฯ หาข้อยุติการละเมิดสิทธิแรงงานโดยด่วน

จากปัญหาที่เกิดขึ้น การสั่งให้กรรมการลูกจ้างหยุดงานเพื่อรอการเลิกจ้างตามคำสั่งศาล ซึ่งข้อกล่าวหาที่บริษัทฯ ได้ยกมากล่าวอ้างที่จะไม่ให้กรรมการลูกจ้างได้เข้าปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด การที่บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้กรรมการลูกจ้างทั้ง 5 คนเข้าภายในบริเวณบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านายจ้างมีเจตนาที่จะทำลายสหภาพแรงงานและเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานฯ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างสามารถกระทำได้  ตามมาตรา 86 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสัญญาหลักฉบับที่ 87 ที่ให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิ์ ในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และใช้สิทธิได้อย่างเสรี การที่บริษัทฯ เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างในกรณีดังกล่าวนี้ จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นการเลิกจ้างดังกล่าวยังขัดต่อมาตรา 121,122,123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และยังเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 64  เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานฯ ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

เพื่อความเป็นธรรมของลูกจ้างทั้งหมด และเพื่อประโยชน์แก่องค์กรของลูกจ้างที่จัดตั้งมาเพื่อประโยชน์ของพนักงานบริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จึงขอเรียกร้องให้บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักปฏิญญาสากล ดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รับกรรมการลูกจ้างทั้งหมดกลับเข้าทำงานในอัตราค่าจ้างและสภาพการจ้างเดิมทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข

         2. ห้ามมิให้บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ขัดขวางการดำเนินงานของสหภาพแรงงานสมบูรณ์โซมิค ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

         3. ห้ามมิให้บริษัทฯ  ขัดขวางการดำเนินการโดยการกลั่นแกล้งการลงโทษหรือเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นกรรมการและสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ ด้วยเหตุผลอันไม่เป็นธรรมอีกต่อไป

         4.  ให้บริษัทสมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดให้มีการเจรจาหาข้อยุติปัญหาการกลั่นแกล้งสหภาพแรงงานฯ ระหว่างผู้แทนของสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเร็ว

ดังนั้น  กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก จึงขอร้องเรียนมายังท่านให้ดำเนินการช่วยเหลือให้กรรมการสหภาพแรงงานฯ  ได้รับความเป็นธรรมและให้นายจ้างเคารพกฏหมายและยุติพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดกฎหมายเพื่อไม่ให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนและเป็นการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์อันดีในระบบทวิภาคีที่ยั่งยืนตลอดไป

กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 272/242 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มกันของสหภาพแรงงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก มีสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานมากกว่าสองหมื่นคนโดยมีสหภาพแรงงานฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 60 สหภาพแรงงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกจ้าง  เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและให้การศึกษาด้านการบริหารงานขององค์กรของผู้ใช้แรงงาน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและสังคมโดยรวม