กลุ่มแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ตั้งเป้าหาสมาชิกเพิ่ม สำเร็จตามเป้า

เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม 2554 เวลา18.00 น.  20.30 น. กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จัดประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการ การระดมหาสมาชิกเพิ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย โดยกำหนดระยะเวลา 10  เดือน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน  25 คน จากจำนวน 10  สหภาพฯ

นายตุลา ปัจฉิมเวช ที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ไปอบรมเทคนิคการหาสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ ฟิชชิ่ง ปาร์ค จ. สิงห์บุรี ที่ผ่านมานั้น เป็นเวลา 10 เดือนตามที่กำหนดไว้ วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่แต่ละสหภาพ จะได้มาประเมินและปิดโครงการ ว่าได้นำเทคนิคความรู้ประสบการณ์ที่ได้อบรมมาใช้ในการหาสมาชิกเพิ่มหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ได้ตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ ให้ประเมินกันเต็มที่เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลสรุปการหาสมาชิกเพิ่มโดยมีตัวเลขที่มีการเพิ่มขึ้นดังนี้ คือ

1. สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง จากคนงานทั้งหมด 385 คน มีสมาชิกทั้งหมด 223 คน เพิ่มจากเดิม 36 คน

2. สหภาพแรงงานเหล็กและโลหะแห่งประเทศไทย จากคนงานทั้งหมด 1,200 คน มีสมาชิกทั้งหมด 529 คน เพิ่มจากเดิม 79 คน

3. สหภาพแรงงาน แอล ที ยู  แอพพาเรลส์ จากจำนวนคนงาน 170  คน มีสมาชิกทั้งหมด 81 คน เพิ่มจากเดิม 15 คน

4. สหภาพแรงงานไดนามิคพลาส จากจำนวนคนงาน 400 คน มีสมาชิกทั้งหมด 43 คน เพิ่มจากเดิม 13 คน

5. สหภาพแรงานไทยเซรามิคส์ จากจำนวนคนงาน 620 คน มีสมาชิกทั้งหมด 224 คน เพิ่มจากเดิม 50 คน

6. สหภาพแรงงานทานตะวัน จากจำนวนคนงาน 107 คน มีสมาชิกทั้งหมด 98 คน เพิ่มจากเดิม 8 คน

7. สหภาพแรงานรวมใจเพื่อนสัมพันธ์ จากจำนวนคนงาน 2500 คน มีสมาชิกทั้งหมด 760 คน เพิ่มจากเดิม 252 คน

8. สหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์ จากจำนวนคนงาน 421 คน มีสมาชิกทั้งหมด 260 คน เพิ่มจากเดิม 20 คน

9.สหภาพแรงงานสิ่งทอสมุทรสาคร จากจำนวนคนงาน 178 คน มีสมาชิกทั้งหมด 119 คน เพิ่มจากเดิม 5 คน

10.สหภาพแรงงานน้ำใจสัมพันธ์ จากจำนวนคนงาน 742 คน มีสมาชิกทั้งหมด 331 คน เพิ่มจากเดิม 80 คน

11.สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร ไม่ได้ส่งข้อมูล

12.สหภาพแรงงาน ที ยู ดับบลิวเท็กซ์ไทล์ ไม่ได้ส่งข้อมูล

สรุปภาพรวมความสำเร็จ เทคนิคในด้านการระดมหาสมาชิกครั้งนี้มาจากความขยัน อดทน สามัคคี และการเข้าถึงสมาชิกในแต่ละแผนกพูดคุยเปรียบเทียบระหว่างการเป็นสมาชิก และการมีสวัสดิการ ให้ความรู้ความเข้าใจและมีการประชาสัมพันธ์

สรุปภาพรวมส่วนใหญ่ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  คนงานบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจ ไม่สมัครเป็นสมาชิก อีกทั้งมีคนงานลาออกจากบริษัทเป็นจำนวนมาก และไม่มีการรับคนงานเพิ่ม บางส่วนไม่ให้ความสำคัญกับสหภาพแรงงาน มีทัศนะคติกับสหภาพแรงงาน /กรรมการ / ในแง่ลบ คณะกรรมการสหภาพแรงงานไม่ทำหน้าที่เท่าที่ควร

วิธีการแก้ไขปัญหา เสนอปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนงานใหม่ เช่น ชี้แจงอธิบาย สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ จัดหากรรมการคนใหม่ที่เข้าหาคนงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและคนงาน

นางสาวสงวน   ขุนทรง  ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   กล่าวว่า โครงการหาสมาชิกเพิ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร ทำให้ได้รู้เทคนิคในการหาสมาชิกเพิ่มขึ้น จากการประเมินครั้งนี้จะเห็นได้ว่า แต่และสหภาพแรงงานมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกสหภาพ ถึงอย่างไรการหาสมาชิกถือเป็นภารกิจที่ทุกสหภาพแรงงานจะต้องทำอยู่แล้ว จึงอยากให้ทุกสหภาพแรงงานทำต่อไป ในการระดมหาสมาชิก ในครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี                            

                               เกศแก้ว  ทะเบียนธง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน