กลุ่มแรงงานอ้อมน้อยฯ รุกอบรมการบริหารสหภาพ หวังทวงความเข้มแข็ง

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ อบรมการบริหารสหภาพแรงงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เน้นความมั่นคงในการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำ ขยายฐานสมาชิก ปกป้องสวัสดิการ

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำแรงงานในพื้นที่เรื่องการบริหารสหภาพแรงงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ เพื่อให้ผู้นำแรงงานในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแนวคิดอุดมการณ์เพื่อนำไปสู่การทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10626861_373814699440484_6491848376717852218_nนางสาวสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมให้กับกรรมการสหภาพแรงงานและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงาน ให้กรรมการฝ่ายต่างๆได้รู้จักทำหน้าที่ได้ถูกต้อง เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารสหภาพแรงงาน รวมทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปแก้ปัญหาแรงงานให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงานในสหภาพแรงงานและขบวนการแรงงาน

นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวถึงหลักการบริหาร วัตถุประสงค์ คือความต้องการ และถามผู้เข้าร่วมอบรมว่ามีความต้องการอะไร

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายคือ 1.ต้องการให้องค์กรเข้มแข็ง 2.ต้องการให้เพื่อนมีสิทธิเสรีภาพในการทำงาน 3.อยากให้คนงานอยู่ดีกินดีมีความสุขในการทำงาน 4.อยากมีความรู้เรื่องกฎหมาย
นายทวีป ยังกล่าวอีกว่า การเข้ามาทำงานของกรรมการสหภาพมาจากความไว้วางใจของสมาชิกที่ให้เรามาเป็นตัวแทนของเขาแต่เราจะใช้หลักการอะไรในการบริหาร ซึ่งหลักการบริหารสหภาพแรงงานเราต้องการอะไรบ้าง และมีเป้าหมายทำอะไร

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
1. ความมั่นคงในการทำงานของสมาชิก 2. ลดความเหลื่อมล้ำในการทำงาน 3. ขยายสหภาพอุตสาหกรรม 4. ปกป้องคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ 5. บริหารองค์กรให้สามารถอยู่ได้ตามสถานการณ์ 6. ให้กรรมการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความจริงใจในการทำงานให้องค์กร

10641153_373814936107127_379759394107026174_n 10690309_373814192773868_4468428782789655693_n 1610815_373815516107069_3227649562923988078_n

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวสรุปการแสดงความคิดเห็นทุกองค์กรมีความต้องการให้องค์กรของตนเองอยู่ได้และปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนงาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมีความสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับประธานสหภาพเพียงคนเดียวแต่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันในการบริหาร

10719418_869482766430261_1516518187_nรศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าผู้นำไม่ใช่ประธานสหภาพเพียงคนเดียวกรรมการสหภาพทุกคนเป็นผู้นำและสิ่งแรกที่ทุกคนต้องเข้าใจคือองค์กรต้องมีเป้าหมาย แต่ละองค์กรมีเป้าหมายต่างกันแต่เราต้องชัดเจนว่าเราจัดตั้งขึ้นมาเรามีเป้าหมายอะไร
– เป้าหมาย ปลายทาง คือ เป้าหมายปลายทางที่เราจะไปถึงแม้จะไปคนละที่แต่อยู่ในขบวนเดียวกันก็สามารถทำให้เราไปด้วยกันได้
– แนวทางคือเส้นทางที่จะเดินไป แนวทางไตรรัตน์ คือ 1. ความคิด 2. จิตวิญญาณ 3. การจัดการ
1.ความคิด คือ ความคิดที่จะไปสู่เป้าหมาย ความคิดเกิดจากความรู้ ประสบการณ์ และการถอดบทเรียน
2.จิตวิญญาณ คือ อุดมการณ์ มุ่งมั่น เสียสละ และพยายาม อุดมการณ์ คือศรัทธาในสิ่งที่จะทำ
3.การจัดการ มีอยู่ 3 เรื่อง งาน เงิน คน ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ต้องเกี่ยวโยงกับเป้าหมาย องค์กรเรามีเป้าหมายอะไร และเราจะทำอย่างไรสิ่งนี้เรียกว่าการจัดการ งานทำเท่าที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นเก็บไว้ก่อน การทำงานของสหภาพต้องประหยัด รวดเร็วและได้ผลสูง การใช้คนเป็นปัจจัยที่สำคัญ สหภาพใช้คนดังนั้นสหภาพต้องมีเป้าหมายร่วมในการดึงคนเข้ามาทำงานแต่การที่จะดึงคนเข้ามาทำงานต้องมี 2 สิ่งนี้ก่อนคือความคิด จิตวิญญาณ คนทำงานต้องมีความรู้ ประสบการณ์ถอดบทเรียนเป็น และมีอุดมการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน