กลุ่มแรงงานย่านรังสิต ยื่นผู้ว่าปทุมในวันงานที่มีคุณค่า

untitled-3

7 ตุลาคม 2559 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผูว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เรียกร้องปรับค่าจ้างที่เป็นธรรม ให้รัฐลงนามอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ 98 ให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงาน ซึ่งขณะนี้ปัญหาเร่งด่วนกรณีที่นายจ้างออคิดปิดกิจการแล้วไม่จ่่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างจำนวน 300 กว่าคน

เนื่องจากวันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทำงานที่มีคุณค่า (Decent work)  คำอธิบาย ของ  ILO ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสร้างงานเท่านั้น แต่มุ่งสร้างงานที่มีคุณภาพซึ่งยอมรับได้ เรื่องปริมาณการจ้างงานนั้นมิอาจแยกจากเรื่องคุณภาพของงานได้ ในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้ระบบสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการจ้างงาน และคงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในระบบการตลาดที่มีการแข่งขันสูงทั่วโลก งานที่มีคุณค่าหมายถึงงานที่มีความสามารถในการผลิต ปกป้องสิทธิต่างๆ สร้างรายได้อย่างเพียงพอ และไม่เป็นภัยต่อสังคม นอกจากนี้ยังหมายถึงงานที่มากพอที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงานเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่ซึ่งผู้ใช้แรงงานทั่วโลกจะให้ความสำคัญแก่คนทำงานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง(กสรก.)ก็เช่นกัน ที่ยังเห็นว่างานที่มีคุณค่าจะเกิดขึ้นมิได้หากปัญหาแรงงานต่างๆยังดำรงอยู่และประกอบกับปัญหาแรงงานในอดีตยังคงต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะให้คนทำงานมีคุณค่า ควรต้องแก้ไข และเปลี่ยนแปลง ดังข้อเรียกร้องต่อไปนี้

untitled-5

1. ค่าจ้างที่เป็นธรรม ต้องมีนโยบายค่าจ้างปรับค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง โดยค่าจ้างนั้นต้องเพียงพอต่อการดำรงชีพและเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้รวม3 คนในเบื้องต้นขอเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดปทุมธานี

2. ขอให้รัฐบาลลงนามในอนุสัญญา ILO ฉบับ 87 และ 98ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม

3. ความปลอดภัยในการทำงานฯขอให้ท่านเข้มงวดตรวจสอบ เรื่องความปลอดภัยฯการทำงานในสถานประกอบการจังหวัดปทุมธานี อย่างจริงจัง

4. การละเมิดสิทธิแรงงานกรณีคนงานออคิด ไดมอน ที่ปิดกิจการแต่ยังไม่ได้รับค่าชดเชย จำนวน 300 กว่าคน

ทั้งนี้กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้มีการรอฟังคำตอบในการแก้ไขปัญหาโดยมีการเปิดห้องสวัสดิการแรงงานจังหวัดเพื่อพูดคุยร่วมกับตัวแทนภาครัฐหลายส่วนในการแก้ไขปัญกรณีคนงานออคิดที่นายจ้างบริษัทออคิดไดมอนด์ โพลิซซิ่ง จำกัด ปิดกิจการและยังไม่จ่ายค่าชดเชย

untitled-2

บริษัทออคิดไดมอนด์ โพลิซซิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบการเจียระไนเพชรส่งต่างประเทศได้ประกาศปิดกิจการด้วยประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จึงได้ประกาศปิดกิจการส่งผลให้มีลูกจ้าง 358 คนตกงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายจ้างได้แจ้งต่อลูกจ้างเรื่องที่ทางบริษัทกำหนดว่า “จะจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างค้างจ่ายให้นั้น บริษัทฯขอแจ้งว่า สามารถโอนเงินให้ได้เพียงร้อยละ 10 ค่าชดเชยของท่านที่มีสิทธิได้รับเข้าบัญชีของคนงาน และบริษัทฯเสียใจที่เพิ่งขายและได้รับเงินมาเพียงประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ต้องจ่ายเพื่อนพนักงาน 38 คน เป็นเงินชดเชยเต็มจำนวนตามคำสั่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เนื่องจากคนงานกลุ่มดังกล่าวได้มีการร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หลังปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ) และบริษัทฯจะจ่ายอีกร้อยละ 10 เข้าบัญชีธนาคารของท่านอีกในสิ้นเดือนกันยายน2559 หากบริษัทฯได้รับการชำระเงินเพิ่มขึ้นก็อาจจ่ายได้มากขึ้น และขอสัญญาด้วยความสัตย์ว่าจะขายโรงงานได้และจะจ่ายทุกอย่างให้พนักงานทุกคนให้ครบถ้วนตามกฎหมายซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,348,930 บาท” ซึ่งตามหนังสือที่นายจ้างแจ้งดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนายจ้างยังไม่มีการแจ้งเพื่อจ่ายค่าชดเชยส่วนที่เหลือให้กับคนงาน และคนงานได้เดินทางไปกรอกคร.7 เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน