กลุ่มแรงงานปราจีนจัดให้ความรู้อนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98

Untitled-5

 

ผู้ใช้แรงงานปราจีนบุรี จัดทำความเข้าใจเรื่องอนุสัญญษองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อสรุปความสำคัญ เห็นด้วยต้องร่วมดันรัฐบาลให้รับรองโดยเร็ว

นายไพฑรูย์ สีตา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี กล่าวว่าทางกลุ่มฯได้มีการจัดเสวนาเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เพื่อการระดมและทำความเข้าใจซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 40-50 คน ซึ่งในกลุ่มก็มีความชัดเจนว่าในส่วนของการคุ้มครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วม ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 ที่ให้สิทธิในการรวมตัว เจรจาต่อรองร่วมแล้ว แต่กลับไม่มีการคุ้มครองผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน เห็นได้ว่ายังมีการละเมิดสิทธิและเลิกจ้างการที่รัฐไม่ยอมรับรองอนุสัญญาILO ทั้ง 2 ฉบับก็เป็นไปได้ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ใส่ใจ หรือต้องการให้เกิดการรวมตัวอย่างแท้จริงของคนงาน ซึ่งขบวนการแรงงานจะมีการเคลื่อนไหวในวันที่ 7 ตุลาคมนี้  โดยทางกลุ่มฯคิดว่าการที่ลงมาให้การศึกษาทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อการขับเคลื่อนร่วมกันนั้นดี แต่คนที่เข้าใจที่เข้าร่วมรู้แล้วต้องเอาไปขยายต่อด้วย ทางกลุ่มจะมีการจัดทำแผ่นพับเพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกแต่ละสหภาพแรงงานด้วย และยังมีส่วนที่ไม่มีสหภาพแรงงานที่เข้าร่วมอีก 2 แห่งเขาก็เข้าใจเรื่องสิทธิการรวมตัวมากขึ้น และต้องการขยายความคิดด้วยเช่นกัน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน